Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z empatią przez życie – ku dojrzałej współzależności w relacjach rodzinnych

Artykuły z czasopisma | 21 marca 2018 | NR 8
0 1772

Rozważając pochodzenie terminu „empatia”, kierujemy naszą uwagę ku emocjom, a zwłaszcza ku cierpieniu. Zrozumiałym jest zatem to, że psychologia analizuje znaczenie empatii w kryzysach życiowych. Empatia jednak ma różne wymiary, a więc i wieloaspektowe znaczenie dla kształtowania i przebiegu relacji w życiu codziennym, począwszy od etapu dzieciństwa. Dlatego powstaje pytanie o to, jakie emocjonalne nagrody i koszty niosą za sobą różne sposoby empatyzowania dla osób poruszających się w sieci relacji społecznych – a szczególnie tych bliskich, romantycznych czy rodzinnych – kiedy balansują między emocjonalną współzależnością a dystansem.

W dyskursie naukowym empatia budzi współcześnie wiele zainteresowania i kontrowersji, choć w psychologii, a zwłaszcza w nurcie klinicznym, nie jest to pojęcie nowe. Rozpatrując różne aspekty bazalnych dla indywidualnego rozwoju relacji (przede wszystkim rodzic – dziecko), opisując mechanizmy prawidłowego rozwoju osobowościowego lub analizując proces terapeutyczny, Heinz Kohut, Otto F. Kernberg czy Carl Rogers podkreślali znaczenie empatii. Była ona przez tych autorów widziana jako atrybut dojrzałości osobowościowej czy społecznej odzwierciedlonej w relacjach interpersonalnych, jak również przejawianej w pracy terapeutycznej, gdzie miała funkcjonować jako pewne narzędzie, czyniące terapię efektywniejszą. Terapeuta ma „zadomowić się” w świecie cudzych emocji i percepcji przy zachowaniu indywidualności, aby nie utracić poczucia własnej tożsamości. W związku z powyższym trzeba wspomnieć o tym, że empatyzujący może czasem w różny sposób zagubić się w świecie cudzych przeżyć, a zatem zatracić istotę samego współodczuwania. 

Pojawiają się głosy o pewnym egoizmie tkwiącym w „oku i sercu” empatyzującego. Ma on koncentrować się bardziej na potrzebach i emocjach najbliższych czy w różny sposób atrakcyjnych dla niego osób. Może pomagać innym dlatego, że nie chce już doświadczać ich cierpienia w sytuacji braku możliwości innego wyjścia z sytuacji, a więc nie zawsze z priorytetowym uwzględnieniem cudzego dobrostanu. Inni badacze zaznaczają, że zachowania wpisujące się w repertuar reakcji empatycznych, a przejawiane przez osoby emocjonalnie niedojrzałe (czy z zaburzeniami osobowości, np. przez psychopatów) mogą być wykorzystywane w celach manipulacyjnych. 

POLECAMY

Wiele badań, tez czy potocznych opinii dotyczących niniejszej tematyki bazuje jednak na czasem sprzecznych ujęciach empatii, która z pewnością nie jest konstruktem jednowymiarowym.

Empatyczny kalejdoskop

Nie ma jednej definicji empatii. Zwykle jest ona kojarzona z zespołem reakcji o korzystnym społecznie znaczeniu i definiowana jako współodczuwanie, obdarzanie innych współczuciem, często nierozłącznie wiązane z tendencjami do przyjmowania cudzej perspektywy. „Serce 
na dłoni” (okazywanie innym współczucia, troski; empatia emocjonalna), „twój ból w moim sercu” (empatyczne przejmowanie cudzych, negatywnych emocji; empatia emocjonalna), „czytanie w cudzych myślach” (lepszy wgląd w cudze myśli i uczucia łączony z teoriami umysłu czy symulacji; empatyczna trafność spostrzegania; empatia poznawcza) czy „społeczne spoiwo” (jako funkcja empatii) to tylko niektóre określenia reakcji empatycznych, niosących za sobą niepodważalne znaczenie dla funkcjonowania w społeczeństwie, grupach społecznych i dla konkretnych relacji międzyludzkich (Davis, 2001).

Dzięki otwieraniu się na cudze potrzeby i zmierzaniu ku poprawie cudzego dobrostanu osoby empatyczne są uznawane za moralne (Hoffman, 2006). Są one również sprawniejsze w relacjach społecznych, przejawiają tzw. taktowny styl życia, mniejszą konfliktowość a lepszą komunikację. Takie osoby są też bardziej tolerancyjne, niosące innym pomoc, nastawione na współpracę i mniej egocentryczne. A przejawiana empatia może świadczyć o określonych skłonnościach osobowościowych lub być sytuacyjnie wzbudzana. Co więcej, empatią możemy w różnym stopniu i w nieco odmienny sposób obdarzać bliższe i dalsze nam osoby – na przykład empatyczna responsywność wobec własnego dziecka ma unikatowy charakter. Ponadto za Trzebińską (1985) należy powtórzyć, że empatia to zjawisko zarówno intrapsychiczne, jak i interpersonalne.

Warto jednak dodać, że w trakcie empatyzowania w sposób naturalny zaciera się granica między doświadczeniem własnym i cudzym, zwłaszcza gdy emocje są silne. Badania zespołu Nancy Eisenberg (2005) pokazują, że w tego typu sytuacjach sprawnie działające mechanizmy samoregulacji pozwolą na współodczuwanie bez wystąpienia egocentrycznego odchylenia, jakim Martin L. Hoffman (2006) nazywa finalną koncentrację na własnym, a nie na cudzym dobrostanie. Dzięki nim balansujemy pomiędzy zachowaniem emocjonalnego dystansu wobec cudzych problemów a zanurzeniem się w nich, niczym we własnych emocjach. Bariera pomiędzy doświadczeniem własnym a cudzym powinna być więc „przepuszczalna”, a zatem być obecną, ale umożliwiać empatyzowanie – orientowanie się na cudze potrzeby. Kiedy mechanizmy samoregulacji zawodzą, cudze cierpienie staje się subiektywnie naszym własnym, a cudzy dobrostan przestaje być ważny. Nie widać już zatem granicy między doświadczeniem własnym a cudzym, tak kluczowej w procesie skutecznego empatyzowania (Rogers, 1965). Wzrasta wówczas ryzyko zaburzeń emocjonalnych, m.in. depresji czy też zaburzeń osobowości i zachowania.

W świetle powyższych tez łatwo zrozumieć, dlaczego empatia jest uznawana za istotny komponent dojrzałej osobowości.

Nadawać na tej samej fali – empatia w cyklu życia

Rozwój mechanizmów regulacji emocji następuje już w wieku niemowlęcym, kiedy to empatyczna responsywność opiekunów względem dziecka umożliwia im zaspokajanie jego potrzeb. Wiele badań wskazuje na korzystną rolę matczynej empatii wspierającej rozwój emocjonalny i społeczny dziecka (Kaźmierczak, 2015). Bazujące na empatii więzi między rodzicem a dzieckiem mogą być zaburzone między innymi u matek depresyjnych, które przejawiają nieadekwatne reakcje wobec sygnałów płynących już od niemowląt, np. wobec dziecięcego płaczu. Zresztą owy płacz dziecka, gdy pojawia się w obecności płaczu innego niemowlęcia, jest przez większość (ale nie wszystkich) badaczy uznawany za pierwszą, prostą reakcję empatyczną. Omawiając znaczenie empatii w początkach życia i w ramach pierwszych, podstawowych dla rozwoju dziecka relacji, warto wspomnieć o czynnikach genetycznych i hormonalnych wiązanych z jej przejawianiem. Oksytocyna to hormon kluczowy dla bliskości i lepszego kontaktu opiekuna z dzieckiem, co odnosi się także do różnic indywidualnych pod względem skłonności w okazywaniu empatii, również z uwzględnieniem genetycznych polimorfizmów związanych z sygnalizacją neurohormonalną (kodujących receptory dla oksytocyny) i kluczowych dla regulacji uwalniania oksytocyny z komórek. Wpływ czynników fizjologicznych na empatię, obok tych środowiskowych, to zresztą problematyka poszerzająca naszą wiedzę na temat rozróżniania jej wymiarów, problemu już od dawna analizowanego przez neuropsychologię (Decety i Ickes, 2009), o czym świadczy choćby dyskusja na temat neuronów lustrzanych.

W trakcie empatyzowania w sposób naturalny zaciera się granica między doświadczeniem własnym i cudzym, zwłaszcza gdy emocje są silne. Bariera pomiędzy doświadczeniem własnym a cudzym powinna być więc ”przepuszczalna”, a zatem być obecną, ale umożliwiać empatyzowanie – orientowanie się na cudze potrzeby. Kiedy mechanizmy samoregulacji zawodzą, cudze cierpienie staje się subiektywnie naszym własnym, a cudzy dobrostan przestaje być ważny. Wzrasta wówczas ryzyko zaburzeń emocjonalnych, m.in. depresji czy też zaburzeń osobowości i zachowania.

Gdy dziecko przechodzi na kolejne etapy rozwoju, szczególnie istotna dla jego skłonności, ale i zdolności do przejawiania empatii staje się sfera poznawcza. Dziecko zaczyna przejawiać zdolności do przyjmowania cudzej perspektywy, co umożliwi mu współodczuwanie z innymi i okazywanie troski w momencie, gdy wyobrazi sobie i będzie starało się zrozumieć cudze położenie. Badania wskazują na środowisko rodzinne jako ważne dla rozwoju empatii. Bezpieczne więzi w rodzinie, stosowanie indukcyjnej techniki dyscyplinowania czy nakierowywanie uwagi dziecka na cudzą perspektywę sprzyja empatyzowaniu. Już kilkuletnie dzieci czerpią z empatii swoich rodziców (Kaźmierczak, 2008), która skłania je ku zachowaniom korzystnym dla funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Zadaniem rozwojowym w okresie dorastania i we wczesnej dorosłości jest rozwój poczucia autonomii, a w tym procesie ważne jest, aby nie pominąć relacji z innymi – empatia sprzyja poczuciu bliskości, jedności z innymi. Jak wskazują prowadzone analizy, zorientowana na innych empatia sprzyja w tym okresie rozwojowym poszukiwaniu źródeł informacji w procesie budowania własnej tożsamości w różnych obszarach życia, aktywnemu rozwiązywaniu problemów w relacjach społecznych czy wyższej skłonności do zachowań prospołecznych (Erlanger, 1998; Hoffman, 2006).

Nawet krytycy empatii zgadzają się, że najpełniej jej znaczenie dostrzec można w bliskich relacjach. 

Na przestrzeni życia to te relacje towarzyszą nam w indywidualnym rozwoju i kształtują nas na drodze wkraczania w kolejne etapy życia.

Czy łapiesz się na tym, że bezwiednie naśladujesz cudzą mimikę, ton głosu czy posturę, gdy z nim rozmawiasz (Efekt Kameleona)? Czy szybko i poprawnie rozpoznajesz emocje na twarzach ludzi wokół Ciebie (składowa inteligencji emocjonalnej)? Czy zdarza Ci się silnie odczuwać cudze problemy czy cierpienie, niczym własne (przejmowanie cudzych emocji)? Czy często stajesz się powiernikiem cudzych problemów (emocjonalne i poznawcze reakcje empatyczne zorientowane na innych)? Czy często „trafiasz”, odgadując myśli Twoich bliskich (trafne spostrzeganie cudzego położenia)? Te wszystkie reakcje wpływają na sposób nawiązywania i utrzymywania kontaktów międzyludzkich, a wiązane są z empatią, choć w różnym stopniu z określonymi jej wymiarami. Szczególnym obszarem badań nad empatią są związki intymne.

„Szczęśliwe małżeństwo to takie, w którym mąż rozumie każde słowo, którego żona… nie wypowiedziała!” – Alfred Hitchcock

Współczesne badania w obszarze psychologii małżeństwa i rodziny wskazują, że w kulturze Zachodu najbardziej pożądanym społecznie dla związku romantycznego i rodziny jest model współzależności emocjonalnej czy też orientacja wspólnotowa. Objawiają się one dążeniem do bliskości w relacjach, troską o innych, gdzie wzajemne udzielanie wsparcia jest nagrodą samą w sobie (Mandal, 2012). Takie tendencje sprzyjają zwłaszcza wyższej jakości relacji niehierarchicznych, w związkach romantycznych, ale są również podstawą dojrzałego angażowania się w więź rodzic – dziecko. Empatyzowanie jest silnie łączone z tego typu tendencjami, między innymi ze względu na charakterystyczne dla owego procesu „zachodzenie na siebie” reprezentacji „Ja” i „Innych”. Bogdan Wojciszke (2009) zwraca uwagę zarówno na emocjonalną („ciepłą”), jak i poznawczą („chłodną”) empatię partnerów jako na ważne aspekty „związku kompletnego” – o wysokim natężeniu namiętności, intymności i zaangażowania.

Wspomniana intymność wiąże się z często opisywanymi w literaturze przedmiotu różnicami między partnerkami i partnerami. A mianowicie wyższe zapotrzebowanie na nią zgłaszają kobiety, które będąc statystyczne średnio bardziej wrażliwe emocjonalnie, oczekują większego nasilenia emocjonalnego wsparcia i wzajemnej komunikacji w związku, a gdy je otrzymują, są bardziej w tym związku szczęśliwe. Czy zatem to dla kobiet empatia będzie ważniejsza w związku romantycznym? Badania z udziałem osób dorosłych wskazują, że męska empatia może być po prostu bardziej „zauważalna”, a więc i doceniana w związku. Empatia to komponent kobiecego stereotypu, jest niejako oczekiwana od kobiet, które empatyzując, mają w percepcji społecznej po prostu realizować swoją „naturalną” rolę. Mężczyźni z kolei uzyskują średnio niższe wyniki na skalach empatii, zwłaszcza emocjonalnej. A zatem, gdy empatię okazuje partner, to może jawić się jako szczególnie wspierający czy zaangażowany w komunikację. Na podstawie badań własnych doszłam do wniosku, że męska empatia (deklarowana czy też postrzegana przez partnerki) jest istotnym czynnikiem kształtującym kobiecą satysfakcję ze związku, a zależność ta zdaje się być silniejsza niż ta pomiędzy kobiecą empatią a męskim zadowoleniem. W badaniach z udziałem związków narzeczeńskich oraz małżeńskich o krótkim i dłuższym stażu wykazałam ponadto, że gdy kobiety i mężczyźni sami są empatyczni, to są też bardziej skłonni do dostrzegania większej dozy empatii u swoich partnerek czy partnerów. A zatem wzajemnie dostrzegana przez partnerów empatia w związku może znajdować się po części niejako „w oku obserwatora”. W konsekwencji większe, subiektywnie dostrzegane podobieństwo pod względem współodczuwania i przyjmowania cudzej perspektywy może kreować oparte o atmosferę wzajemności warunki do „rozumienia się bez słów” i poczucia szczęścia w związku.

Wyższe zapotrzebowanie na empatię zgłaszają kobiety, które będąc statystyczne średnio bardziej wrażliwe emocjonalnie, oczekują większego nasilenia emocjonalnego wsparcia i wzajemnej komunikacji w związku, a gdy je otrzymują, są bardziej w tym związku szczęśliwe.

Z empatią w rodzicielstwo

Znaczenie empatii jest często akcentowane w sytuacjach trudnych, gdy przeżywamy kryzys i oczekujemy wsparcia. I tak na przykład, rozwijanie umiejętności czy skłonności do przyjmowania perspektywy partnerki/partnera jest uznawane za ważny element komunikacji w związku, nad którym można pracow...

Kup prenumeratę Premium, aby otrzymać dostęp do dalszej części artykułu

oraz 254 pozostałych tekstów.
To tylko 39 zł miesięcznie.

Przypisy