Trudności i formy wsparcia pacjenta z dysfunkcjami poznawczymi w leczeniu onkologicznym

Studium przypadku

Opisując sytuację osób z deficytami poznawczymi na gruncie neuropsychologii, często koncentrujemy się na identyfikowaniu występujących trudności oraz na możliwościach rehabilitacyjnych. W mniejszym stopniu skupiamy się na wpływie dysfunkcji na przeżywanie sytuacji choroby przez pacjenta czy jego funkcjonowaniu społecznym. Świat emocji naszych pacjentów ma jednak wpływ na skuteczność terapii.

Prawidłowe funkcjonowanie poznawcze warunkuje też dobre, adekwatne do wymogów otoczenia reagowanie emocjonalne. Psycholodzy będący w stałym kontakcie z pacjentami neurologicznymi są świadomi, że nie da się tego aspektu pominąć i nawet tak sformalizowane procedury, jak prowadzenie badania z wykorzystaniem metod testowych wymagają zadbania o stan emocjonalny badanego. Istnieją sytuacje, w których, towarzysząc chorym, wyjątkowo wyraźnie doświadczamy wagi obu tych aspektów. Mam tu na myśli sytuację, w której osoba z dysfunkcjami poznawczymi, jest poddawana leczeniu onkologicznemu.

Pacjenci leczeni z powodu nowotworów mózgu

Podstawową grupą pacjentów korzystającą z terapii w ramach jednostek specjalizujących się w leczeniu onkologicznym, doświadczającą deficytów poznawczych są osoby z nowotworami mózgu, pierwotnymi lub o charakterze przerzutów z innych narządów. Często są oni operowani w ośrodkach neurochirurgicznych i korzystają z uzupełniającej radioterapii lub radiochemioterapii. Obecność nowotworu, leczenie operacyjne oraz uzupełniające mogą powodować skutki w postaci:

  • trudności w zakresie procesów uwagi, pamięci krótkoterminowej, przypominania zdarzeń z przeszłości,
  • w zakresie funkcji językowych – tworzenia i ekspresji wypowiedzi, rozumienia czy interpretacji wypowiedzi innych osób zarówno w mowie, jaki i za pośrednictwem pisma,
  • motywacji, planowania i kontroli wykonania czynności,
  • orientacji przestrzennej i funkcjonowania w przestrzeni,
  • w zakresie procesów myślowych, m.in. pod postacią spadku poziomu uogólniania czy obniżenia krytycyzmu.

Objawy często pojawiają się nagle – w związku z rozwojem choroby lub jako skutek leczenia operacyjnego. Osoba wcześniej dobrze funkcjonująca doświadcza szeregu trudności w codziennym życiu. Bardzo często, o ile pacjent dostrzega zmiany w funkcjonowaniu pozn...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI