Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nowości w psychologii

19 lutego 2018

NR 7 (Styczeń 2018)

Identyfikowanie i lokalizowanie umysłu
Od Ciała (Columbus) do Umysłu (Copernicus) – koncepcje

0 1246

Czym jest Identyfikowanie i lokalizowanie umysłu?

Cechą charakterystyczną kwasów tłuszczowych jest zdolność do przenoszenia informacji chemicznej i fizycznej. Uwaga naukowców skupiała się dotychczas głównie, o ile nie wyłącznie, na informacji chemicznej, najprawdopodobniej dlatego, że informacja fizyczna jest uchwytna tylko empirycznie. Łańcuchy węglowodorowe kwasów tłuszczowych są z natury hydrofobowe, zatem nierozpuszczalne w wodzie. Cząsteczki kwasów tłuszczowych z przyłączoną grupą fosforanową, czyli fosfolipidy, wykazują natomiast tendencję do spontanicznego agregowania się w błony komórkowe, które są substratem wszelkiego życia biologicznego na Ziemi. Fosfolipidy błonowe uczestniczą w wielorakich reakcjach chemicznych, w wyniku których przekształcają się w wewnątrz- i zewnątrzkomórkowe komunikatory, mediatory i regulatory.Rolę kwasów tłuszczowych w metabolizmie organizmu zgłębiano, zarówno kompleksowo, jak i w ramach badań o wąskim zakresie, przez ostatnich 10-15 lat. Opracowano wdrożenia komercyjne, np. Columbus Concept, mające zapewniać transfer osiągnięć nauki do biznesu. Niezależnie od wagi i znaczenia właściwości chemicznych kwasów tłuszczowych, oczywiste jest, że ich pochodzenie, tzn. proces selekcji naturalnej, której są wynikiem, wiąże się z fizyką, jak też z inherentną zdolnością tych związków do wychwytywania informacji dotyczących czasu/przestrzeni (chronomów) z kosmosu. Podwójne wiązanie allilowe obecne w kwasach tłuszczowych ukształtowanych w toku ewolucyjnego doboru jest bowiem w pełni przystosowane do rejestrowania czasowo-strukturalnej cykliczności wszelkich zjawisk, jakim podlega życie biologiczne na Ziemi, począwszy od genezy RNA, DNA, białek, lipidów i węglowodorów, aż po ich łączenie się w złożone układy żyjące, znane nam obecnie. 

Co więcej, błonowe kwasy tłuszczowe wydają się idealnymi kandydatami do tego, by uznać je za długo poszukiwany przez naukę substrat ”umysłu”, tzn. niezdekodowaną jeszcze informację fizyczną, która w istocie determinuje zachowanie.

 

Błona komórkowa jest tym samym dla umysłu, czym DNA dla ciała, a ich współoddziaływanie kreuje, organizuje i rządzi życiem rozumianym jako proces biologiczny. W tym sensie termin „bio-Info Technologia” (biological Information Technology, bIT) ma pełne zastosowanie do gatunków żywych.

 

Czerwone krwinki, stanowiące około 25% wszystkich komórek ciała, nieustannie krążą między sercem a mózgiem, zapewniając wymianę gazową tlen/dwutlenek węgla w obrębie płuc i tkanek obwodowych. Nie przenoszą wprawdzie żadnej informacji genetycznej, niemniej przekazują informacje środowiskowe, które in fine determinują ekspresję genów i zachowanie, tj. fenotyp.

Informacja środowiskowa, z definicji zmienna, jest odbierana w trybie ciągłym przez receptory ciała. Odbieranie to jedno – konieczne jest jeszcze przetwarzanie. Można słyszeć coś, widzieć, odbierać zmysłem powonienia, smaku i dotyku, nie zwracając uwagi na znaczenie, a tym bardziej, nie analizując rejestrowanej informacji. Przetwarzanie informacji jest świadomym, poznawczym procesem wymagającym nakładu energii. By proces ten mógł dojść do skutku, informacja musi najpierw, na poziomie komórkowym, zostać przetłumaczona/zsekwencjonowana na poręczne jednostki zwane informionami (tytami) na poziomie molekularnym, które mogą być następnie transportowane do mózgu, a stamtąd z powrotem do serca i tkanek obwodowych. Podwójne wiązanie allilowe błonowych kwasów tłuszczowych jest idealnym nośnikiem dla informionów, gdyż umożliwia przejściowe magazynowanie dyskretnych jednostek informacji elektronowej w błonie komórkowej, a także odnajdywanie ich i przetwarzanie (De Meester F., 2013).

Błony komórek mają podwójną warstwę lecytyny (fosfolipidy, cholesterol, ksantofile), które są zdolne do wiązania biologicznie ważnych białek specyficznych dla danego gatunku, czyli antygenów, mogących cechować się pewnym stopniem zróżnicowania międzygatunkowego. Część lecytynowa wykazuje natomiast dużą jednorodność zarówno wewnątrzgatunkowo, jak i między gatunkami w ramach danego typu (phylum). Wydaje się, że informacja środowiskowa korzysta z unikatowego nośnika (błonowe kwasy tłuszczowe) dokładnie na podobieństwo sposobu, w jaki informacja genetyczna korzysta z unikatowych nici DNA (kwasy dezoksyrybonukleinowe). Innymi słowy, błona komórkowa jest tym samym dla umysłu, czym DNA dla ciała, a ich współoddziaływanie kreuje, organizuje i rządzi życiem rozumianym jako proces biologiczny. W tym sensie termin „bio-Info Technologia” (biological Information Technology, bIT) ma pełne zastosowanie do gatunków żywych.

Memy i geny zostały ukazane jako ich ewolucyjnie powtarzalne, rytmiczne elementy podstawowe, czyli błony komórkowe i kwas dezoksyrybonukleinowy. Ilustracją wzajemnych oddziaływań memów i genów jest widoczny na grafice wrażliwy na światło szlak siatkówkowo-podwzgórzowy, prowadzący do jąder nadskrzyżowaniowych, pozwalający na synchronizację cyklu dobowego w komórkach organizmów złożonych.

Błona plazmatyczna

 

Kwas dezoksyrybonukleinowy

 

Budowanie umysłu

Pierwszy składnik budowania umysłu to pamięć o dostępie swobodnym RAM (random access memory). Leży w obrębie serca, wdrukowana (imprinting) w specjalne usztywnione lipidowe sieci lub rafy/tratwy. Stanowi „czarną skrzynkę” umysłu. Informacje są tu proste, odwołują się do logicznych bram (boolean gates), tj. zasad typu tak/nie, które rządzą umysłem w okresie całego życia. Informacje te zostały głęboko wdrukowane we wczesnych stadiach rozwojowych, głównie w postaci instrukcji emocjonalnych lub, mówiąc dokładniej, w skojarzeniu z głębokimi/silnymi emocjami: kształtują zapomnianą pamięć, są rodzajem filtra, przez który w ciągu życia przepuszczane są wszystkie nowe informacje. Jest to „pranie mózgu” o kluczowym znaczeniu, będące częścią każdego środowiska wychowania i edukacji. Nadszedł czas, aby się tym zająć i być może lepiej kontrolować dla dobra ludzkości. Może potrzebne będzie opracowanie swoistego Kodeksu Postępowania przeznaczonego dla przyszłych rodziców, wychowawców i nauczycieli.

Jeżeli psychologowie praktycy poszukiwaliby namacalnego podłoża umysłu, odpowiedź

Drugi komponent umysłu jest poznawczy i kształtuje się w mózgu, głównie za sprawą astrocytów działających jak mikroprocesorowe jednostki lub procesory CPU (central processing unit) i swobodnej pamięci ROM (random operating memory) prowadzone przez krążące/komunikujące się czerwone krwinki. Pamięć ROM jest następnie przetwarzana w mózgu, a jednocześnie metodycznie filtrowana/przesiewana poprzez serce. Zachowanie, będące ekspresją krążących jednostek pamięci ROM/czerwonych krwinek, jest wypadkową, rezultatem bilansowania informacji wywodzących się z mózgu (poznawcze) i z serca (emocjonalne). Zdolność każdej jednostki do kontrolowania swojego zachowania związana jest ze zdolnością jego mózgu (aparatu poznawczego) do kontrolowania jego serca (emocji). Kartezjańskie rozstrzygnięcie versus organiczne odczucie (pochodzące z trzewi) ma się zwykle tak, jak do Homo modestis versus Homo sapiens. Czy też Bohater versus Zło, potencjalnie.

Czerwone krwinki znajdujące się w świetle mikronaczyń wewnętrznej powierzchni bariery krew-mózg zapewniają wymianę gazową tlen/dwutlenek węgla oraz wymianę jednostek informacji środowiskowej/poznawczej (informionów) w interakcji z receptorami wyściełającymi zewnętrzną powierzchnię komórek mózgowych (astrocytów). W drodze do serca informiony o treści poznawczej pochodzące z mózgu podlegają procesowi przesiewania w sieci wykształconych/wdrukowanych bramek logicznych, po czym zostają rozprowadzone we wszystkich tkankach obwodowych. Po dostarczeniu informionów do obwodowych tkanek docelowych czerwone krwinki pokonują trasę odwrotną, przenosząc informiony z tkanek z powrotem do serca i mózgu; ten nieprzerwanie powtarzający się proces przypomina swego rodzaju sercowo-mózgowo-naczyniową pętlę bardzo podobną to tej, jaką pokonują lipoproteiny surowicy: umysł versus ciało. Stosunek ARA: EPA~1:1 (Columbus Concept) jest krytycznym warunkiem utrzymania homeostazy tkankowej, a co za tym idzie, ochrony przed przewlekłymi zapaleniami i chronicznymi chorobami zwyrodnieniowymi, włącznie z miażdżycą tętnic (zwężenie światła mikronaczyń krwionośnych). DHA-PS/PL: Kwas dokozaheksaenowy w pozycji sn-2 gromadzący się w postaci fosfatydyloseryny/fosfolipidów (fosfatydyloetanolamina i etanolamina); UA: kwas moczowy; LA-CL: kwas linolenowy występujący w cząsteczkach kardiolipiny; BG: bramki logiczne (Boolean gates). Kwas moczowy działa jak pułapka spinowa umożliwiająca informionom (i) translokację z zewnętrznej DHA-PL do DHA-PS w warstwie wewnętrznej i vice versa do komórkowego przetwarzania, na tej samej zasadzie.

 


Ten szczegółowy mechanizm komunikacji na linii umysł→ ciało nie został jeszcze odkryty i szczegółowo opisany, przy czym trudno nie zauważyć paralelizmu między możliwymi konfiguracjami spinów elektronów w podwójnym wiązaniu allilowym błonowych kwasów tłuszczowych (-1,0,+1) i elektronowym parowaniem kwasów nukleinowych w DNA (A-T & G-C). W obu przypadkach obecność elektronów w środowisku umożliwia z jednej strony przetwarzanie i reprodukcję/re-edycję danych na potrzeby interakcji środowisko/umysł–geny/ciało. 

Dla kontrastu – roboty niezdolne do samoreprodukcji otrzymują instrukcje binarne (0,1) i pozostają całkowicie wierne swojemu programowi, niezależnie od środowiska. Robot jest z definicji bezrozumny lub, dokładniej rzecz ujmując, ma zafiksowany stan umysłu, co czyni jego zachowanie przewidywalnym.

 

Umysł -  Instrukcje dla ciała

Błony komórkowe w tkankach oddzielają wnętrze komórki od środowiska zewnętrznego, jak również otaczają organella. Na przykład siateczka śródplazmatyczna, duże rusztowanie utworzone z błony dwuwarstwowej, otacza jądro komórkowe niczym swego rodzaju antena, umożliwiając fizycznej informacji (umysł/spiny elektronów) na bliską i bezpośrednią interakcję z informacją chemiczną (ciało/geny), co z kolei wpływa na transkrypcję/translację genów i – ostatecznie – na zachowanie.

 

Schematyczny obraz jądra komórkowego, siateczki śródplazmatycznej i aparatu Golgiego:
1) jądro komórkowe, 2) por jądrowy, 3) siateczka śródplazmatyczna szorstka (rER),
4) siateczka śródplazmatyczna gładka (sER), 5) rybosom na rER, 
6) białka transportowane, 7) pęcherzyk transportowy, 8) aparat Golgiego, 
9) biegun cis aparatu Golg...

Artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników w ramach Otwartego Dostępu.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy