Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

21 marca 2018

NR 8 (Marzec 2018)

Różne zabarwienia ludzkiej seksualności
orientacja vs. tożsamość seksualna

0 1746

Ludzka seksualność jest wymiarem niezwykle złożonym i skomplikowanym, zaś sama tematyka dotycząca seksu czy choćby płciowości od pokoleń stanowi obszar tabu, licznych kontrowersji, a nawet sporów. Narosłe wokół tych zagadnień emocje, nieporozumienia, celowe bądź nieświadome przekłamania, stereotypy czy błędne sądy zamiast porządkować wiedzę, zaciemniają jedynie obraz zjawiska, wikłając sferę merytoryczną z przestrzenią ideologiczną i światopoglądową. Co ważne, uwaga ta dotyczy każdej ze stron konfliktu – każdej, dla której owa tematyka nie stanowi jedynie wyabstrahowanego od emocji przedmiotu badań, a nabiera charakteru osobistego, stanowiąc zagrożenie manipulowania faktami.

Między innymi dlatego, by uporządkować wspólną nomenklaturę, gdy chcemy zrozumieć pojęcie „tożsamości seksualnej”, kluczowe jest poznanie najpierw terminów oraz koncepcji bezpośrednio je poprzedzających, tj.: „płeć, seksualność, pociąg seksualny, orientacja seksualna” czy wreszcie „tożsamość płciowa”, a także zrozumienie towarzyszących tym konstruktom myśli przewodnich, jak również problemów, z którymi wiąże się ich definiowanie.

Seksualność i jej składowe

Ujmując seksualność formalnie, według jednej z bardziej holistycznych definicji, możemy zauważyć, iż jest ona przedstawiana jako podstawowy element bycia człowiekiem przez całe życie, obejmujący: seks, płciową identyfikację i rolę, orientację seksualną, erotyzm, pożądanie, intymność oraz reprodukcję. Seksualność jest przy tym doświadczana i wyrażana zarówno w myślach, fantazjach, przeżyciach, przekonaniach, wartościach, zachowaniach, rolach czy związkach. Powstaje zaś na skutek interakcji czynników biologicznych, psychologicznych, społecznych, ekonomicznych, politycznych, kulturowych, etycznych, prawnych, historycznych, religijnych i duchowych.

POLECAMY

Różne odcienie płci

Pojęcie „płci” domyślnie rozumiane jest głównie poprzez pryzmat jej biologicznego wycinka, zapominając, iż w bardzo rzadkich przypadkach płeć biologiczna, czyli gonadalna + genitalna (determinowana m.in. pierwszorzędowymi i drugorzędowymi cechami płciowymi) jest kwestią decyzji lekarskiej (tzw. osoby interseksualne – gdy zewnętrzne narządy płciowe dziecka nie są w pełni wykształcone lub słabo zróżnicowane, tj. występują zarówno nie w pełni rozwinięte narządy żeńskie, jak i męskie). Spośród innych wariantów, płci rozumianej w sensie fizycznym, mamy również do czynienia m.in. z płcią chromosomalną, płcią somatyczną czy płcią metaboliczną (mieszczącymi się w obszarze angielskiego słowa sex) oraz z płcią psychologiczną, płcią mózgową, płcią społeczną, płcią kulturową, płcią w sensie religijno-duchowym oraz obrządkowym (jak w mitologii egipskiej, greckiej, hinduskiej, chińskiej, japońskiej, aborygeńskiej) i tak dalej (którym to z kolei odpowiada angielskie określenie gender). Niekiedy w ramach dodatkowego i dobitniejszego rozróżnienia tych terminów posługujemy się również określeniami, iż biologiczna sfera płciowa (sex) wpływa na to, czy ktoś jest kobietą lub mężczyzną (ang. female & male), podczas gdy płeć społeczno-kulturowa (gender) wpływa na to, czy jesteśmy bardziej „żeńscy” bądź „męscy” (ang. feminine & masculine) wedle „stylu bycia”: zachowań, pełnionych ról i wykonywanych zawodów, upodobań, wrażliwości, sposobów reagowania i przeżywania sytuacji codziennych, mentalności, poczucia przynależności do określonej płci, pewności tego, kim jesteśmy itd. Z tak rozumianym wymiarem płci niezwykle blisko spokrewniony jest kolejny filar seksualności, a mianowicie tożsamość płciowa. Pojęcia te, choć brzmią podobnie, nie powinny być mylone. Tożsamość płciowa (ang. gender identity) odnosi się bowiem do wewnętrznego poczucia przynależności do danej płci i nie predefiniuje bezpośrednio orientacji seksualnej.

Człowiek nabiera poczucia własnej osoby, harmonii ze swoim ciałem oraz sposobów definiowania własnego Ja poprzez kontakt z kulturą, w toku wychowania, porównań społecznych oraz immanentnych, wynikających z jego genomu i fizjologii potrzeb biologicznych. Mechanizm ten zachodzi w sposób naturalny, nie da się nim świadomie kierować ani go powstrzymać. 

Jest to głębokie, wewnętrzne poczucie bycia chłopcem, mężczyzną, osobnikiem męskim, dziewczynką, kobietą, osobniczką żeńską, płcią alternatywną (genderqueer, gendernonconforming, genderneutral), które może nie korespondować z płcią przypisaną w dniu narodzin albo z pierwszorzędowymi lub drugorzędowymi cechami płciowymi danej osoby. Co niezwykle ważne: ponieważ tożsamość płciowa jest własnością wewnętrzną jednostki, może ona być niewidoczna z zewnątrz dla innych ludzi. Wymagałaby zatem osobnego coming-outu bezpośrednio ze strony samej osoby zainteresowanej, aby móc orzekać o jej tożsamości płciowej.
Choć z pozoru może wydawać się to skomplikowane, w istocie chodzi o to, że człowiek nabiera poczucia własnej osoby, harmonii ze swoim ciałem oraz sposobów definiowania własnego Ja – w celu odróżnienia siebie od innych ludzi, zaś czyni to w oparciu o wiele czynników biopsychospołecznych i kulturowych – zarówno wrodzonych, jak i zinternalizowanych w toku wychowania. Mechanizm ten nie jest, ani nigdy nie był, procesem mogącym być skutecznie sfinalizowanym w toku przymusu, zaś efekt jego działania nie krystalizuje się z dnia na dzień. Cały jego przebieg zabiera wiele lat (różni badacze dowodzą, że być może nawet i całe życie), z zauważalnym wzmożeniem nasilenia w okresie dojrzewania. Co oczywiste, w wyniku tak skomplikowanego oraz podatnego na rozmaite wpływy zjawiska, tożsamość płciowa jest konstruktem wielowymiarowym (tzn. nieograniczającym się do układu binarnego: kobieta–mężczyzna). Refleksja ta umacnia się zarówno za sprawą dezaktualizacji wiedzy pod wpływem ciągłego rozwoju medycyny (w tym: psychiatrii i seksuologii) oraz psychologii klinicznej, jak również dzięki takim zjawiskom, jak: globalizacja i otwieranie się na inne kultury/religie, ich zwyczaje czy przekonania oraz coraz bardziej refleksyjne, liberalne ustosunkowanie ludzi do tradycji i kwestii światopoglądowych.

Niekiedy bywa też tak, że przebieg rozwoju tożsamości płciowej bywa zakłócony wskutek niezdolności dopasowania własnych potrzeb (tak seksualnych, jak również tych dotyczących ekspresji własnej osoby), zachowań, uczuć czy emocji do obiektywnie postrzeganego wyglądu fizjonomicznego lub reakcji otoczenia (np. karcącego lub wywierającego presję na zachowywanie się w określony przez społeczeństwo sposób). Innym razem w proces ten wkrada się zakłócenie ze strony rygorystycznej lub bardzo liberalnej kultury moralnej, wpływu rówieśników, działania rodziców lub długotrwałego i silnie interferującego z rozwojem tożsamości płciowej przebywania w określonym środowisku (np. osób bardzo radykalnie podchodzących do podziału ludzi na kobiety i mężczyzn bądź osób, które takowych podziałów nie uznają, a nawet takich, które – z podobnym radykalizmem – starają się owe tradycje kulturowe eliminować).
Dla dziecka nieuświadomionego jeszcze w niuansach ideologicznych sporów, wizja rzeczywistości przedstawiana z perspektywy rodziców i tzw. osób znaczących początkowo wyda się jedynie słuszną – albowiem jedynie poznaną wersją rzeczywistości. Z czasem jednak może się na tak przygotowane podłoże wychowawcze nałożyć kompleks własnych pytań, wątpliwości, intuicji tudzież eksperymentów, co w obliczu dysonansu poznawczego prowadzi do zagubienia, poczucia niezrozumienia, lęku, a nawet depresji lub prób samobójczych. W związku z powyższym może dojść do tego, 
iż płeć biologiczna danej osoby może różnić się od jej płci psychologicznej lub innych predykatorów tożsamości na tyle, że w toku procesu kształtowania się tożsamości płciowej dojdzie do niekoherencji (rozbieżności) obrazu Ja w tych wymiarach. Sytuację taką nazywamy wówczas dysforią płciową, czyli zaburzeniem poczucia przynależności do danej płci. Niestety, z uwagi na rozbieżności w definicji tego zjawiska, jak również z racji na złożoność czynników mogących stać u jej podstaw, bardzo trudno jest ustalić właściwą skalę tego zjawiska.

Człowiek nabiera poczucia własnej osoby, harmonii ze swoim ciałem oraz sposobów definiowania własnego Ja poprzez kontakt z kulturą, w toku wychowania, porównań społecznych oraz immanentnych, wynikających z jego genomu i fizjologii potrzeb biologicznych. Mechanizm ten zachodzi w sposób naturalny, nie da się nim świadomie kierować, ani go powstrzymać. I choć z wiekiem, w toku wieloletniego kształtowania się i w burzliwszym stadium okresu dorastania nasza tożsamość (zarówno osobowa, jak i seksualna) ulega zdefiniowaniu – a więc swoistej petryfikacji – niektórzy badacze dowodzą, iż proces ten trwa nawet przez całe życie.
Niekiedy płeć biologiczna danej osoby może różnić się od jej płci psychologicznej lub innych predykatorów tożsamości płciowej na tyle, że w toku procesu kształtowania się tego wymiaru dochodzi do rozbieżności obrazu własnej osoby w sferach fizycznej, psychicznej i/lub kulturowej.

Naturalnie, zdecydowana większość osób, które w jakiejś sferze życia zachowują się nienormatywnie (tzn. w sposób niemodelowy, łamiący normy społeczno-kulturowe) lub wyglądają nieco inaczej (np. niezgodnie z panującą konwencją), nie ma problemów ze swoją tożsamością płciową. W toku rozwoju obrazu własnej osoby decydujemy się bowiem na pewne kompromisy, rezygnujemy z jednych rzeczy, a inne wcielamy do struktury naszego Ja (ego), ucząc się przy tym, mniej lub bardziej asertywnie, żyć z nimi na co dzień – w konfrontacji z nieustannie rosnącymi oczekiwaniami społeczeństwa. U jednych z nas stanowi to źródło dumy wobec własnej odmienności (kobieta interesująca się nowymi technologiami i motoryzacją czy mężczyzna chwalony przez partnerkę oraz znajomych ze względu na swoje nieprzeciętne umiejętności kulinarne) bądź jako dowód siły, aby przeciwstawić się napierającemu tłumowi. Dla innych jest to, niestety, temat wstydliwy, drażliwy lub dyskomfortowy, który starają się ukrywać, a jego nieumyślne poruszenie może rodzić przykrość.

W przypadku osób z zaburzeniami tożsamości płciowej możemy mówić zarówno o próbach oddziaływania hormonalnego, psychoterapii – indywidualnej, par i grupowej (łagodzącej objawy wykluczenia społecznego), a w skrajnych wypadkach rozważać nawet operację chirurgicznej korekty płci (tzw. operacja tranzycji, ang.

Ujmując seksualność formalnie, według jednej z bardziej holistycznych definicji, możemy zauważyć, iż jest ona przedstawiana jako podstawowy element bycia człowiekiem przez całe życie, obejmujący: seks, płciową identyfikację i rolę, orientację seksualną, erotyzm, pożądanie, intymność oraz reprodukcję. Seksualność jest przy tym doświadczana i wyrażana zarówno w myślach, fantazjach, przeżyciach, przekonaniach, wartościach, zachowaniach, rolach czy związkach. Powstaje zaś na skutek interakcji czynników biologicznych, psychologicznych, społecznych, ekonomicznych, politycznych, kulturowych, etycznych, prawnych, historycznych, religijnych i duchowych.

Sex Reassignment Surgery). Zgodnie z analogiami do biologicznej oraz społeczno-kulturowej natury płci, osoba, która zmienia jedynie swój wygląd bez fizycznej ingerencji w płeć (np. zmienia ubranie na typowe dla płci przeciwnej), nazywana jest zwyczajowo Transgender. Osoba, która przeszła zabieg operacyjnej tranzycji płci, nazywana jest natomiast Transsexual (zasada jest prosta i decyduje tu płeć docelowa, tj.: mężczyzna => kobieta to transseksualistka, a kobieta => mężczyzna to transseksualista). Analogicznie, osoby, w przypadku których zachodzi zgodność pomiędzy płcią somatyczną, płcią społeczno-kulturową i formami ich ekspresji (ubiór, zachowanie itd.), nazywa się Cisgender, czyli zgodne lub biologicznie kobiece/biologicznie męscy.

Orientacji nieheteroseksualnych nie uznaje się już od dawna za zaburzenia, nawet jeśli stanowią one relatywnie mniejszą reprezentację typowych dla gatunku ludzkiego sposobów wyrażania swojej seksualności.

Warto podkreślić, że manipulacje (zwłaszcza farmakologiczne i psychoterapeutyczne) nad płcią oraz poczuciem tożsamości płciowej drugiego człowieka są uznawane za ingerencję bardzo kontrowersyjną i nie należy w tej materii ulegać presji ideologicznej. Decyzja taka powinna być głęboko przemyślana zarówno przez daną osobę, jak i jej lekarza, wielokrotnie skonsultowana oraz poparta fachową wiedzą medyczną, a także przebiegać za pełną i bezwarunkową zgodą osoby zainteresowanej. Wszelkie próby przymusu, nacisku, szantażu, archaiczne pseudoterapie awersyjne (np. elektrowstrząsami) czy odbywane na wzór plemiennych rytuały zbiorowego „gwałtu reparatywnego” (mającego „wyleczyć” osobę chorą z jej odstępstwa od tradycyjnych ról) stanowią przestępstwo przeciwko zdrowiu, życiu i wolności seksualnej człowieka, a w większości krajów z kręgu cywilizacji zachodniej uchodzą za zbrodnię.

 

Trudności wynikające ze stosowania klasycznego pojęcia orientacji seksualnej

  • ustalenie orientacji seksualnej wiąże się z ograniczeniem binarnego modelu płciowego (homoseksualność określa się na przykład jako stosunek seksualny mężczyzny z innym mężczyzną. Złamanie tej konwencji, np. rozważając relację osób o innej, nienormatywnej płci, wynikającej z danej kultury, religii, będącej skutkiem operacji zmiany płci lub korzystającej z szerszej, tzn. innej aniżeli wyłącznie biologiczna definicji płci, znacząco komplikuje odpowiedź na pytanie o charakterze orientacji seksualnej takich osób. Czyni to ową definicję niepodatną na modyfikacje i wrażliwą na zakłócenia, a tym samym nieuniwersalną;
  • orientacja seksualna nie musi wynikać ze wszystkich jej kryteriów jednocześnie (różne definicje odmiennie traktują przedmiot swych rozważań, często jednak obecne bywają pożądanie, emocje, uczucia i zachowanie. Nie zawsze jednak mają one podobne natężenie, a nawet wspólny kierunek. Relacje międzyludzkie są bardzo skomplikowane. Niekiedy jest to fascynacja młodszego mężczyzny swym starszym przewodnikiem duchowym, który pod jakimś względem mu imponuje, ale bez komponentu pożądania. Innym razem obecne jest pożądanie, ale bez uczuć, a niekiedy również i bez dążącego w kierunku ich realizacji zachowania);
  • wiele propozycji definiowania tego samego konstruktu zaciemnia obraz, który powinien być maksymalnie klarowny i łatwy do zastosowania w praktyce;
  • nie istnieją obiektywne kryteria oceny orientacji seksualnej. Naukowcy na potrzeby swoich badań przyjmują różne (nierzadko wzajemnie się wykluczające, co okazuje się w późniejszych metaanalizach) definicje orientacji seksualnej, do której wciągają różne, bywa iż interpretowane po swojemu, definicje seksu, płci czy pożądania.  Co więcej, pojęcie to ma w przypadku badanych charakter deklaratywny, co sprawia, że również oni sami mogą wprowadzać do układu własne interpretacje tego pojęcia, lub odpowiadać na pytanie o ich orientację w zależności od etapu życia, w jakim się aktualnie znaleźli (patrz przykład matki z dzieckiem, żyjącej na chwilę obecną z inną kobietą. Pytanie: Czy jest ona biseksualna, homoseksualna, a może heteroseksualna, lecz żyjąca z „przyjaciółką”, z którą łączą ją głównie uczucia i emocje?);
  • oprócz subiektywnego i deklaratywnego charakteru orientacji seksualnej jest ona również nieweryfikowalna, co w praktyce utrudnia operowanie tym pojęciem w sposób rzetelny;
  • tożsamość seksualna (ang. sexual identity) stanowi niejako odpowiedź na te ograniczenia i o ile orientacja seksualna wyznaczała pewne ramy w zakresie pojmowania płci czy klasyfikacji relacji seksualnych, o tyle tożsamość seksualna pozostawia przestrzeń na subiektywność, dynamiczność, płynność i względność kulturową ludzkich doświadczeń.

 

Orientacja vs. tożsamość seksualna

Na przestrzeni ostatnich 150 lat, od czasów rozważań Karla Heinricha Ulrichsa, zaproponowano wiele definicji oraz klasyfikacji orientacji seksualnej. Nie ma sensu ich wszystkich przytaczać. Zamiast tego dobrze wiedzieć, że w środowisku seksuologicznym funkcjonuje wiele rozumień orientacji seksualnej. Jedno z najpowszechniejszych stanowisk podaje, że orientacja seksualna definiowana jest jako trwały, seksualny, uczuciowy i emocjonalny pociąg do innej osoby oraz zachowania i społeczne afiliacje wynikające z tego pociągu. Pociąg ten może mieć zaś wiele ukierunkowań, niezależnie od płci i orientacji członków relacji.
Klasycznie zwykło się wyróżniać trzy główne orientacje seksualne, obecne w życiu ludzkim prawdopodobnie od początków naszej cywilizacji. Są to: orientacja heteroseksualna (najczęstsza i oznaczająca pociąg do osób o przeciwnej płci biologicznej), orientacja homoseksualna (oznaczająca pociąg 
do osób tej samej płci biologicznej) oraz orientacja biseksualna (będąca nieokreśloną w czasie...

Kup prenumeratę Premium, aby otrzymać dostęp do dalszej części artykułu

oraz 254 pozostałych tekstów.
To tylko 39 zł miesięcznie.

Przypisy