Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nowości w psychologii

5 lutego 2019

NR 13 (Styczeń 2019)

Ciemniejsza strona bohaterstwa

0 139

Mit heroiczności od zawsze wpisywał się w takie potrzeby ludzi, jak odwoływanie się do mądrości, posiadanie nadziei na lepszą przyszłość i inspiracja autorytetem. Ze współczesnych badań wynika, iż ludzie wolą wybierać na swoich przyjaciół osoby podejmujące ryzyko heroiczne zamiast osób podejmujących ryzyko tylko dla sportu.

„Bohater” to pojęcie kojarzone z autorytetem i pewnym uniwersalnym wzorcem postępowania. Archetyp bohatera odnosi się do wspaniałomyślnego, dobrego mężczyzny pokonującego zło. Wgłębiając się w zagadnienie bohaterstwa, zauważamy, iż w zależności od kontekstu zachowanie można nazwać aktem heroizmu lub potępić (zob. Snowden reż. O. Stone i Sully reż. C. Eastwood). Media w 2013 r. nazwały bohaterstwem spontaniczną reakcję ochroniarza Portu Lotniczego w Pyrzowicach, który uratował dziecko – Linia Ryanair określiła mężczyznę jako „wykonującego bohaterski czyn z niesamowitą uwagą i refleksem”. Powstaje pytanie – gdzie są granice heroizmu i co określa taką postawę?
W polskiej literaturze psychologicznej nie przedstawiono jak dotąd badań nad związkami heroizmu z osobowością i temperamentem. Tak naprawdę nikt nie wie, czy mężczyzna heroiczny zachowuje się bohatersko ze względu na wysoką moralność, uczciwość i wewnętrzne dobro, czy może z uwagi na niski lęk, impulsywność i rysy narcystyczne lub psychopatyczne. Psychologia społeczna wyjaśnia jedynie mechanizmy sytuacyjne heroizmu i zachowanie biernych obserwatorów. Dlaczego jednak niektórzy ludzie częściej od innych zachowują się heroicznie?

Jak tłumaczone są zachowania heroiczne?

Według podejścia sytuacyjnego heroizm jest rezultatem wymogów sytuacji, a nie dyspozycji indywidualnych i każdy człowiek jest zdolny do bohaterstwa w pewnych okolicznościach. W tym nurcie przywoływana jest banalność heroizmu – co ma nawiązywać do banalności zła. Zimbardo opisał heroizm militarny, cywilny i społeczny. Według badacza żadna z postaw nie jest zdeterminowana dyspozycyjnie. W paradygmacie różnic indywidualnych przypuszczać można jednak, iż nawet heroizm militarny może być zdeterminowany osobowościowo – gdy przyjąć pomiar średnich wartości podejmowanych wielokrotnie czynów heroicznych. Warto zatem zastanowić się nad tym, które cechy osobowości mogłyby decydować o tym, iż dany człowiek zachowa się bohatersko.
Koncepcje interakcyjne odnoszą się do wpływu zarówno czynników sytuacyjnych, jak i indywidualnych. Teoria Farleya zakłada istnienie zdeterminowanego osobowościowo i stałego w czasie małego heroizmu (dobroczynność) oraz zdeterminowanego sytuacyjnie dużego heroizmu (np. ratowanie życia innej osoby). Jak dotąd nie sprawdzono trafności wszystkich powyższych założeń. W okresie późniejszym sugerowano podział dużego heroizmu na kilka typów: sytuacyjny (który może zdarzyć się raz w życiu); długotrwały (np. całe życie poświęcone celom społecznym) oraz zawodowy (związany z wykonywaniem pracy, karierą lub obowiązkami). W tej teorii heroizm jednokrotny był zdeterminowany sytuacyjnie, a inne nie tylko z uwagi na codzienny charakter zdarzeń. Warto zauważyć, iż takie wyjaśnienie mogło wynikać z braku wielokrotnego pomiaru, co stanowiło kolejną wskazówkę dla dalszych badań.
Koncepcje akcentujące znaczenie czynników indywidualnych w zachowaniach heroicznych również pojawiły się w doniesieniach z badań, jednak koncentrowały się prawie wyłącznie na badaniu moralności zamiast cech osobowości. Taka perspektywa jest poniekąd spójna z tym, co zaproponował Farley, czyli ze stanowiskiem, iż duży heroizm w przeciwieństwie do małego wymaga wysokiego poziomu moralności lub kompetencji, a mały heroizm jest codzienny. Farley uzupełnił swoją dualną konceptualizację o cechy osobowości idealnego bohatera – im więcej takich cech, tym większe prawdopodobieństwo zachowań heroicznych. Osobę taką powinny charakteryzować odwaga i siła, uczciwość, moralność, inteligencja, skłonność do ryzyka, umiejętność wzbudzania podziwu i atencji oraz (trudna do sprecyzowania) głębia bohatera. Wiele z tych cech ma swoje odpowiedniki w cechach osobowości i temperamentu, takich jak np.: nieustraszoność, uczciwość, zuchwałość, narcyzm, impulsywność. Brak jednak konkretnych badań stwierdzających, które z wymienionych cech są rzeczywiście związane z heroizmem. W badaniach pojawił się również skromnie reprezentowany nurt pomiaru zmiennych osobowościowych. W pracach zmierzających do włączenia czynnika heroizm/męstwo do inwentarza osobowości łączono go z określeniami takimi, jak: posiadający inwencję, utalentowany, walczący, autonomiczny, dynamiczny, pionierski, rywalizujący i osiągający sukces.

Łączenie bohaterstwa z moralnością

Jeśli bohater, nawet w kategoriach jedynie bohaterstwa jako przekraczania własnych możliwości (np. Lance Armstrong), traci przymioty moralne (oszukuje, stosuje doping) – automatycznie spada z piedestału bohatera. Badania wskazują jednak, iż moralność wyjaśnia kilkukrotnie mniejszy procent wariancji zachowania poddawanego wartościowaniu w porównaniu do cech osobowości. Co więcej, decyzje moralne mogą być związane z poprzedzającym je odczuciem lęku i niepokoju, a nie z przypisywaną im troską o innych – najprawdopodobniej czujemy się źle, więc postępujemy moralnie. Można więc przypuszczać, iż ocena moralna nie do końca wyjaśnia heroizm, ma raczej znaczenie drugorzędne i związana jest z innymi elementami, np. emocjami, które wpływają na zdolność podejmowania decyzji o charakterze moralnym.

Czy heroizm może być codzienny?

Badacze stoją na stanowisku, iż bohaterstwo jak najbardziej może przejawiać się w wielu sytuacjach codziennego życia. Koncepcja heroizmu codziennego autorstwa Lilienfelda obejmuje szeroki repertuar zachowań heroicznych, dostępnych dla niemalże codziennego doświadczenia większości ludzi. W koncepcji tej heroizm codzienny definiowany jest jako heroiczny altruizm względem osób obcych. Autorzy wskazują jednak na potrzebę prowadzenia dalszych badań – szczególnie nad związkami heroizmu z osobowością, jej ciemnymi stronami i powiązaniami z trójczynnikową koncepcją psychopatii. Kilku autorów wcześniej interesowało się powiązaniami heroizmu z psychopatią, co nie znalazło jednak przełożenia na liczbę badań empirycznych.
Keczer wraz z zespołem przeanalizowali większość badań, w których pojawił się termin „heroizm codzienny” i stworzyli zestawienie porównujące bohaterstwo duże z codziennym. Metaanaliza wskazała na cechy codziennego heroizmu, takie jak – ograniczony i lokalny efekt, transparentność dla otoczenia społecznego, cele społeczne zamiast ratowania zdrowia i życia, dostępność w codziennych sytuacjach społecznych i brak związku ze specjalnymi zdolnościami i cechami. Badania wskazały na takie cechy heroizmu dużego, jak: dzielny, poświęcający się, silny, pomocny, bezinteresowny, odporny, waleczny itp. W przypadku heroizmu codziennego były to określenia podobne (pomocny i dzielny), ale także wyraźnie odmienne (skromny, empatyczny, miły, kochający, troskliwy). Jak widać, część cech z dużego heroizmu została przesunięta w obszar heroizmu małego, w związku z czym nie jest możliwe, aby nadal posługiwać się podziałem zaproponowanym przez Farleya. Wydaje się także, iż charakterystyki heroizmu codziennego zaprezentowane powyżej silnie odnoszą się do altruizmu, który jest pojęciem odmiennym od heroizmu, co potwierdziło wiele badań.
Deficyt badań oraz brak spójności teoretycznej heroizmu codziennego doprowadził do podjęcia próby stworzenia całkiem nowej i oryginalnej teorii oraz zbadania heroizmu w oderwaniu od altruizmu i podziałów na duży i mały heroizm. Zachowując tym samym cechy heroizmu dużego z jednoczesnym wysokim prawdopodobieństwem (w o...

Ten artykuł dostępny jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Psychologia w praktyce"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy