Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

29 września 2017

NR 2 (Marzec 2017)

Ciało do wymiany
Psychotransplantologia jako wyzwanie dla współczesnej psychologii

0 1152

Spotkanie człowieka z możliwościami technologii to jedno z bardziej fascynujących zjawisk, jakim mamy okazję jako psychoterapeuci się przyglądać. Coraz częściej efekt wzajemnie przenikających się światów manifestuje się określonymi zachowaniami i problemami trafiających do gabinetu terapeuty  pacjentów. W środowisku akademickim toczą się dyskusje na temat dążenia człowieka wprost ku światu „postbiologicznemu” bądź ewolucyjnym dążeniu do wersji człowieka 2.0.

Jesteśmy świadkami rewolucji w zakresie sztucznej inteligencji, nanotechnologii, medycyny czy farmakologii. Zewsząd docierają do nas niewiarygodne informacje, jak ta, którą ogłosili w styczniu 2017 roku badacze z Sal Institute, którzy wyhodowali embrion świni zawierający ludzkie komórki. Jesteśmy świadkami rozwoju transplantologii na niewyobrażalnie skomplikowanym poziomie, na naszych oczach rozgrywa się rewolucja technologiczna, która niesie ze sobą obietnicę na dłuższe i lepsze życie. Jednym z przykładów, który obrazował te przemiany, był udział w 2012 roku Oskara Pistoriusa w igrzyskach w Londynie. Pistorius poruszał się na dwóch protezach zamiast nóg z zauważalną łatwością, ustanawiając tym samym nową jakość postrzegania możliwości medycyny. Tak szybki rozwój technologii cyborgowej może być jednym z dowodów na to, że tym, co napędza współczesnego człowieka, jest postęp.

W powszechnym użytku są sztuczne zęby, stawy czy operacje z użyciem lasera. Sytuacja wygląda jednak bardziej zróżnicowanie w przypadku innych zabiegów z obszaru transplantologii. Zgodnie z obserwacjami psychologów pracujących z osobami po przeszczepie, pacjenci ci skupiają swoją uwagę na trywialnych rozmowach o pogodzie, jakby instynkt przetrwania wygłuszył chwilowo ich wewnętrzny dialog. Nie mam jednak wątpliwości co do tego, że rozwój nowych technologii zmusza nas do zadawania sobie odwiecznych pytań o człowieczeństwo, sens życia, nierówności społeczne, śmierć i etykę. Nie dziwią zatem wyniki badań ukazujące pozytywny wpływ wysokiego poczucia koherencji na jakość rekonwalescencji pacjentów po przeszczepie ani intensywny rozwój transhumanimu. Przyszedł czas, w którym możliwości, jakie daje transplantologia, mają bezpośredni wpływ na jakość życia naszych klientów. Szczególnie tych, których sytuacja zdrowotna implikuje poszukiwanie nowoczesnych metod leczenia. Niejednokrotnie przecież pacjenci gabinetów psychoterapeutycznych trafiają do nas nie tylko z problemami psychologicznymi, ale również w określonym stanie zdrowotnym. Często związek pomiędzy ich problemami natury psychologicznej oraz cielesnej ma charakter wzajemnego sprzężenia i praca terapeutyczna w takiej sytuacji wymaga koncentracji nad jednym i drugim.

POLECAMY

Ciało na kozetce – cielesność w procesie terapeutycznym

W psychoterapii nie da się pominąć ciała, bowiem to właśnie holistyczne ujęcie człowieka pozwala w zindywidualizowany i skuteczny sposób nieść mu pomoc. Ciało w psychoterapii zajmuje szczególne miejsce i wymaga wyjątkowej troski wyrażającej się gotowością do zobaczenia i usłyszenia tego, co sobą wyraża. Często to właśnie cielesność terapeuty, jak i klienta stanowi pierwszą podstawową barierę komunikacyjną. Cielesność jest również pierwszą przestrzenią, w której może się zamanifestować akceptacja bądź jej brak, oczekiwania i próby ich spełnienia, gotowość do bliskości i próby jej unikania, wrażliwość na komunikaty i świat drugiego człowieka. W takim ujęciu wyzwania, jakie stawia przed nami współczesny świat medycyny, nie dotyczą tylko problemów, z jakimi borykają się klienci, ale zarówno naszych postaw jako specjalistów, które to postawy są powiązane z tym, w jaki sposób ciało drugiego człowieka postrzegamy. Czym jest dla nas jego cielesność, jak rozumiemy granice człowieczeństwa i jaki jest nasz stosunek do rozwoju medycyny w kierunku transplantologii. Czasem bowiem źródłem dalszych problemów naszych klientów może stać się brak akceptacji dla ich ciała czy wybranego modelu leczenia.
Psychologiczne uwarunkowania rozwoju transpantologii, poza względami czysto medycznymi skoncentrowanymi na ratowaniu życia bądź przywracaniu sprawności, mogą mieć swoje źródło w dążeniu współczesnego człowieka do przejęcia kontroli nad życiem poprzez ciało. Dziś można już mówić o ekspansywnym charakterze rozwoju takich dziedzin jak medycyna estetyczna czy transplantologia.

Według Zygmunta Baumana (2004): „(…) ciało to najlepiej okopana reduta prywatności i nasze najbardziej wiarygodne schronienie”. Nie bez wpływu pozostaje tu znaczenie kontroli: „W sytuacji, gdy człowiek nie jest w stanie panować nad swoim środowiskiem zewnętrznym, a w świecie panuje chaos znaczeń, «wycofanie się w ciało» stanowi jedną z możliwych racjonalnych odpowiedzi. Kontrolowanie własnego ciała (…) daje poczucie kontroli nad życiem, jakkolwiek nieprzemieszczona byłaby to kontrola” (Melosik 2002: 23). 
Wraz z rozwojem cywilizacji poszerzeniu uległo prawo do decydowania o własnym ciele i to prawo uruchomiło lawinę kolejnych przemian związanych z postrzeganiem własnej cielesności. Anthony Giddens (2002) w sformułowaniu „Kult Ciała” upatrywał się podstawowych konsekwencji współczesnego podejścia do cielesności i stylu życia. Koncentracja na ciele rozumiana jako konsekwencja doświadczania lęku może stać się niekiedy źródłem kulturowej presji do ciągłej pracy nad jego kształtem. Tendencja do modyfikacji ciała może mieć również swoje źródło w przekonaniu, „(…) że osoby bardziej atrakcyjne odnoszą więcej sukcesów, są bardziej inteligentne, bardziej interesujące niż osoby mniej atrakcyjne” (Jakubowska 2009: 197). „Ciało ułomne jest natomiast nieestetyczne, obsceniczne, wzbudzające wstręt, przez co zostaje wykluczone” (Lubiak, Skalska 2001).

Transhumanizm – futurystyczna koncepcja człowieka

Ruch intelektualny, jakim jest transhumanizm, postuluje potrzeby wykorzystywania nauki i techniki do przekraczania ludzkich ograniczeń i poprawy jakości życia. Transhumanistom towarzyszą hasła głoszące wyższość nauki, potrzebę postępu i dążenia do szczęścia w celu wyeliminowania biedy, chorób, niepełnosprawności, głodu. Prekurosorem tego nurtu był Mikołaj Fiodorow, rosyjski myśliciel, historyk i teolog, który promował wykorzystanie naukowych osiągnięć w celu dążenia do nieśmiertelności. Jednym z głównych myślicieli transhumanizmu jest naukowiec i dyrektor do spraw inżynierii Google, który osobiście korzysta z dorobku współczesnej medycyny, testując jej efekty na sobie. To właśnie on stworzył koncepcję Singularity (Osobliwość), która odnosi się do momentu w dziejach cywilizacji, w którym sztuczna inteligencja przewyższy ludzką. Naukowiec podaje nawet datę tego wydarzenia, które zgodnie z jego kalkulacją powinno mieć miejsce w 2045 roku. Mimo intensywnej pracy członków Humanity+, jednej z głównych organizacji ruchu transhumanistycznego, przeciwnicy zarzucają mu wiele wątpliwości moralnych. W tym nasilanie rozwarstwienia społecznego i nadmierną koncentrację na rozwiązaniach technologicznych z pominięciem tych natury społecznej i etycznej. Przykładem wiary w przekroczenie granicy śmierci jest współczesna możliwość poddania się krioprezerwacji, czyli procesowi, w którym komórki lub tkanki przechowywane są w ujemnej temperaturze. Futurystyczna koncepcja świata transhumanistów dąży do wizji, w której nauka może zastąpić procesy naturalnej selekcji pracą nanotechnologii, genetyki i cybernetyki. Poczynania pierwszego w historii „bionicznego człowieka” można prześledzić w filmie dokumentalnym kanału Smithsonian – Incredible Bionic Man. Humanoid powstał w 2013 roku, stworzony przez dr Bertolda Meyera z Zurichu, psychologa, który sam z powodzeniem posługuje się ręką bioniczną.

Radykalne idee transhumanizmu obnażają odwieczne marzenie człowieka o przekroczeniu granicy śmierci. Współcześnie jednak naukowcy w swojej pracy skupiają się na poszukiwaniu rozwiązań, które nie koncentrują się na poszerzaniu ludzkich możliwości, a na pomocy ofiarom wypadków czy redukowaniu konsekwencji chorób. Badania nad bionicznym człowiekiem zrodziły się z potrzeby niesienia pomocy. Nie wyklucza to jednak rozwoju nauki w kierunku wzmacniania i poszerzania ludzkich możliwości, przykładem tego jest chociażby eksperyment, który przeprowadził na sobie prof. Kevin Warwick z Wydziału Cybernetyki Uniwersytetu w Reading w Wielkiej Brytanii, który miał w lewym przedramieniu czip wszczepiony do nerwu przyśrodkowego za pomocą elektrod podłączonych do układu nerwowego. Czip ten zgodnie z jego opinią wyposażał go w „szósty zmysł, zmysł czucia odległości”. Te i inne doniesienia ze świata nauki sugerują, że modyfikacja ciała wraz z rozwojem technologii może zmierzać, ku „poszerzaniu naszych możliwości”. I właśnie ta obawa, głoszona między innymi przez Billa Joya, współzałożyciela Sun Microsystems, jest jednym z głównych zarzutów wobec transhumanizmu.

Transhumaniści wspierani są przez wiele potężnych koncernów. Wspomniany wcześniej Ray Kurzweil w 2009 roku wraz z NASA i Google stworzył Wydział Futurologii na Singularity University w Dolinie Krzemowej w Kalifornii. Kolejnym przykładem jest firma IBM, która przeprowadza badania w kierunku uzyskania komplementarności człowieka z komputerem. IBM zapowiada erę „komputerowej inteligencji kognitywnej” (cognitive computing).

„Cyberwnętrze” – lęki i nadzieje transplantologii

Wśród metod mogących implikować trudności adaptacyjne znajdują się przeszczepy narządów. Według danych z Poltransplantu w 2016 roku przeszczepiono w Polsce 1469 narządów. Odnotowujemy wzrost liczby żywych dawców oraz wzrost liczby zarejestrowanych dawców potencjalnych, która wynosi 1  164 951, prawie dwukrotnie więcej niż w roku 2015. Kolejnym obszarem wymagającym pogłębienia zrozumienia jest obszar związany z transplantacją dłoni, twarzy czy też innych widocznych części ciała, a tym samym związanych z identyfikacją „Ja”. Mowa tu zarówno o transplantacji organów biologicznego pochodzenia, jak również o sztucznych protezach, w tym neuroprotezach słuchu, wzroku czy elektronicznego nosa. Dotyczy to także transplantacji narządów wewnętrznych i implantów sztucznego pochodzenia, np. sztuczne zastawki serca, elektrody wspomagające pracę mózgu, proteza penisa czy też bardziej zaawansowanej technologii, jak proteza części mózgu, a dokładnie hipokamp, którą stworzyła grupa naukowców pod przewodnictwem Theodora Bergera z Uniwersytetu w Południowej Kalifornii w Los Angeles, w 2003 roku.

Kolejnym przykładem jest firma Syncardia, która już dziś proponuje sztuczne, w pełni autonomiczne serce, mieszczące się w niewielkim plecaku, czy też zaawansowane prace prowadzone przez firmę MC3 biolung, które prowadzą do wprowadzenia na rynek sztucznego płuca. W mediach sztuczne organy określane są mianem „cyberwnętrza”, pojęciem, które w swej istocie ukazuje jednocześnie towarzyszący ludziom lęk i nadzieję.

Reintegracja tożsamości – wyzwanie dla psychotransplantologii

Co się dzieje z tożsamością u osób korzystających z rozwoju transplantologii? Nie ma takiej granicy, po przekroczeniu której z pewnością problem z adaptacją do nowej sytuacji musi się pojawić. Jednocześnie zdarza się, że nawet najprostsza ingerencja może zapoczątkować zmiany, które staną się dla jednostki obciążeniem. Zjawisko oswajania i doświadczania swojego ciała i siebie dobrze obrazuje określenie, jakim posługują się osoby po przeszczepie – nazywają siebie w dość osobliwy sposób „składakami”. Za tym określeniem może kryć się w istocie brak poczucia „jedności” siebie. Problemy z tożsamością stają się coraz bardziej realne w kontekście pierwszego udanego całościowego przeszczepu twarzy przeprowadzonego w 2015 roku w USA.

Wszyscy pamiętamy dramatyczną decyzję o amputacji dłoni, jaką podjął w 2001 roku Clint Hallam, pierwszy biorca transplantowanej ręki. Dr Adam Chełmoński, specjalista, który kwalifikuje pacjentów w polskim programie przeszczepów ręki, słusznie zwraca uwagę na symboliczne znaczenie dłoni i anonimowości pobranego organu, którego osoba biorąca nie musiała oglądać w przypadku transplantacji organów wewnętrznych. „Ręka w naszej cywilizacji jest niezwykle ważna. Identyfikujemy się za jej pośrednictwem. To nie jest przypadek, że podaniem dłoni witamy się, przypieczętowujemy udany interes” (Chełmoński, 2013). Kiedy zatem przeszczepiony organ staje się częścią „Ja”? Czy w ogóle to następuje? W jaki sposób ludzie radzą sobie z „transformacją ciała”? Jaka jest rola psychologa w dobie pierwszych przeszczepów łańcuchowych? Jaki wpływ na relacje rodzinne i społeczne ma doświadczenie przeszczepu? Na te i inne pytania próbuje odpowiedzieć psychotransplantologia. Dziedzina, która dostrzega znaczenie ciała i jego przeobrażeń w wyniku transplantacji dla doświadczania „Ja” i jakości życia. W obliczu takich pytań słuszne zdaje się stymulowanie współczesnych psychoterapeutów do pogłębiania wiedzy w  tym zakresie, bowiem wraz z rozwojem medycyny znaczenie rozumienia tego zjawiska jest coraz istotniejsze.

Kryzys adaptacyjny pacjentów po przeszczepie

Obszar psychotransplantologii jest niezwykle szeroki, co utrudnia całościowe ujęcie tematu. Warto jednak przyjrzeć się specyfice problemów natury psychologicznej pacjentów po przeszczepie. W obszerny sposób zjawisko transplantacji serca opisała dr Bożena Gulla, naukowiec w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ w Krakowie. Na podstawie jej książki można w pewnym stopniu wnioskować o podobnych problemach u osób poddających się innym zabiegom proponowanym przez rozwijającą się medycynę.

Problemy pacjentów z przeszczepem serca nie dotyczą tylko aspektów etycznych i tożsamościowych, lecz wynikają z trudnego okresu związanego bezpośrednio z rekonwalescencją oraz koniecznością stosowania się do wielu uciążliwych zaleceń lekarskich. Jednocześnie pacjentom tym ciągle towarzyszy lęk związany z możliwością odrzutu.

Dr Gulla w swojej książce przytacza prócz przykładów prawidłowej adaptacji również dramatyczne problemy związane z przystosowaniem się do życia po przeszczepie. Opisuje postać pacjenta, który po przeszczepie serca reagował stanem psychotycznym, manifestującym się ciągłym towarzyszeniem mu „trupiego zapachu”. Innym przykładem z książki jest pacjent, u którego brak akceptacji dla przeszczepu wyrażał się w niezdolności do połykania tabletek zapobiegających odrzutowi. Podobne problemy, aczkolwiek o odmiennej naturze, towarzyszyły członkom rodziny biorców, którzy stawiali pytania natury egzystencjalnej, o to, co się dzieje z duszą dawcy? Czy staje się ona częścią biorcy? Czy przeszczepione serce, kocha tak samo? Większość tych pytań jest efektem doświadczeń wynikających z zaburzeń w zakresie „Ja” fizycznego, „Ja” psychicznego i „Ja” społecznego. Osoba chora doświadczać może obniżenia w zakresie „Ja” realnego na rzecz „Ja” idealnego (Kowalik, 1993), skutkuje to marzeniami o powrocie do pełnego zdrowia i obniżeniem gotowości do ponoszenia kosztów związanych z ch...

Kup prenumeratę Premium, aby otrzymać dostęp do dalszej części artykułu

oraz 254 pozostałych tekstów.
To tylko 39 zł miesięcznie.

Przypisy