Praca terapeutyczna z rodziną w czasach pandemii COVID-19

Studium przypadku

Problem przemocy w rodzinie niestety jest dosyć powszechnym, także w Polsce. Trudno jest podać dokładne dane dotyczące tego zjawiska, ale posłużyć się można chociażby liczbą 72 601 wypełnionych formularzy Niebieska Karta – A (Komenda Główna Policji, 2020). Niebieska Karta jest dokumentem służbowym wypełnianym przez funkcjonariusza policji w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie, co służyć ma udokumentowaniu faktów z ową przemocą związanych. Warto mieć na uwadze fakt, iż liczba wskazana powyżej i jest z pewnością niedoszacowana – statystyki z pewnością nie oddają rzeczywistej skali problemu.

Przede wszystkim doświadczanie przemocy domowej nie jest jednoznaczne ze zgłoszeniem tego faktu gdziekolwiek, a osoby doświadczające rozmaitych form przemocy często cierpią latami w milczeniu. Dodatkowo, w obecnej sytuacji przymusowa izolacja podczas pandemii często oznacza przebywanie częściej z osobą stosującą przemoc w jednym miejscu (chociażby ze względu na pracę zdalną, niemożność opuszczenia domu itd.), a więc z większą kontrolą ze strony sprawcy, co zmniejsza możliwość (i prawdopodobieństwo) wezwania pomocy. Na eskalację przemocy domowej wskazywać mogą także dane Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia dotyczące liczby rozmów przeprowadzonych w poszczególnych latach oraz podjętych interwencji – w 2018 r. było ich 16 778, w 2019 r. – 22 347, zaś w 2020 r. – 23 857 (Niebieska Linia).

Przemoc domowa – definicja

By lepiej zrozumieć problem, warto zdefiniować przemoc. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że przemoc to celowe użycie siły fizycznej albo władzy przeciw drugiemu człowiekowi, sobie samemu lub grupie ludzi, prowadzące lub stwarzające ryzyko uszkodzenia ciała, śmierci, krzywdy psychicznej, nieprawidłowego rozwoju lub ubóstwa/deprywacji (WHO, 2002). Zauważyć można zatem rozpiętość tej definicji, która zawiera w sobie rozmaite rodzaje przemocy. Przemoc od agresji różni się tym, iż cechuje się działaniem przemyślanym, racjonalnym i intencjonalnym, a często także grupowym. Pojęcie przemocy w rodzinie oznacza także „każde działanie albo zaniechanie podjęte w ramach rodziny przez jednego z jej członków, które godzi w życie, integralność fizyczną lub psychiczną albo w wolność innego członka tej samej rodziny, lub które poważnie szkodzi rozwojowi jego osobowości” (Bieńkowska, 1996). Przemoc w rodzinie jest definiowana na wiele sposobów, traktować ją jednak można jako „zamierzone działania bądź rażące zaniedbania dokonywane przez jednego z członków rodziny przeciwko pozostałym, wykorzystujące istniejącą lub stworzoną przez okoliczności przewagę sił czy władzy i powodujące u ich ofiar szkody lub cierpienie, naruszające ich prawa i dobra osobiste, a w szczególności ich życie bądź zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne” (Mellibruda, 2000).

Przemoc a pandemia

Wraz z rozprzestrzenianiem się pandemii można było zaobserwować eskalację przemocy domowej. Warto zwrócić uwagę, że tego rodzaju zależność można zaobserwować w przypadku...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI