Dołącz do czytelników
Brak wyników

Studium przypadku

12 września 2019

NR 17 (Wrzesień 2019)

Czy to jest już wypalenie zawodowe?

0 2641

Wypalenie zawodowe jest zjawiskiem dość powszechnym, spowodowanym zmianami cywilizacyjnymi oraz wzrastającymi potrzebami spełnienia się i sprostania wymaganiom organizacyjnym. Nie wynika z pojedynczej sytuacji stresowej, ale z wielu czynników, które doprowadzają do wyczerpania. Występuje wtedy gdy dajemy z siebie tak dużo energii i zaangażowania, że oczekiwalibyśmy spektakularnych wyników lub uznania, a tak nie jest, tym bardziej że mamy poczucie występowania wielu ograniczeń. Pojawia się stres, frustracja i niezadowolenie z siebie, co negatywnie przekłada się na radzenie sobie z sytuacjami stresowymi.

Czym jest wypalenie?


Wypalenie zawodowe to stan wyczerpania jednostki spowodowany nadmiernymi wymaganiami stawianymi jej przez środowisko pracy w aspekcie społecznym i fizycznym (Freudenberger, 1974). To także frustracja odczuwana przez pracownika, która jest spowodowana brakiem możliwości osiągnięcia zamierzonych rezultatów pomimo dużego poświęcenia wkładanego w działanie. Może być spowodowana tym, że jednostka włożyła tak wiele energii w pracę, że nie starcza już sił na jej kontynuację z dotychczasową skutecznością (Litzke, Schun, 2007). Skutkuje to między innymi utratą zaangażowania w działania zawodowe oraz różnorodnymi problemi psychosomatycznymi.

POLECAMY


Czym nie jest wypalenie?


Wypalenie zawodowe nie jest równoznaczne ze stresem, ponieważ stres może być spowodowany wieloma czynnikami, podczas gdy w przypadku wypalenia zawodowego mocno akcentuje się kwestie związane z aspektem społecznym. Jednak stres jest bezspornie jedną z przyczyn wystąpienia wypalenia zawodowego. Ponadto pierwsze objawy związane ze stresem pojawiają się w aspekcie fizycznym, podczas gdy w przypadku wypalenia – w aspekcie emocjonalnym. Najsilniejsza zależność pomiędzy stresem a składnikami wypalenia zawodowego dotyczy wyczerpania emocjonalnego, w dalszej kolejności depersonalizacji, a najsłabsza – obniżonego poczucia dokonań osobistych (Mańkowska, 2016). Różnica między stresem a wypaleniem zawodowym występuje również w kontekście procesu adaptacji do sytuacji trudnej (Schaufeli, Enzmann, 1998). Podjęcie właściwych działań adaptacyjnych w sytuacji doświadczania stresu pozwala pracownikowi powrócić do normalnego funkcjonowania, co nie jest możliwe w przypadku wypalenia zawodowego ze względu na zachodzące zmiany w obrębie postaw wobec wykonywanej pracy.

Należy także podkreślić różnicę pomiędzy wypaleniem zawodowym a depresją, mianowicie dotyczy odczuwanych emocji – w przypadku depresji jest to poczucie winy, a w przypadku wypalenia – gniew (Freudenberger, 1974). Dodatkowo pracownik wypalony może odczuwać szczęście w innych obszarach swojego życia, podczas gdy osoba chora na depresję odczuwa przygnębienie w odniesieniu do wszystkich dziedzin i sfer życia. Jednak brak działań interwencyjnych w sytuacji doświadczania wypalenia zawodowego w konsekwencji może doprowadzić do wystąpienia stanu depresyjnego.

Wypalenie nie jest także tożsame ze znudzeniem, ponieważ różnica dotyczy poziomu zaangażowania od samego początku. Zakładając, że kariera zawodowa może być rozpatrywana na kontinuum, gdzie na jednym krańcu jest zaangażowanie, a na drugim wyczerpanie, należy przyjąć, że wypalenie jest możliwe tylko wtedy, gdy pracownik wcześniej pracował z energią i przekonaniem o swojej skuteczności. Niektórzy wręcz podkreślają, że by coś mogło się wypalić, najpierw musi płonąć.
 

Tabela 1. Test Poziomu Szczęścia (Chybicka, Puchalska, 2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test Poziomu Szczęścia (Chybicka, Puchalska, 2016)


Zsumuj punkty ze wszystkich odpowiedzi – tabela 1. 84–100 punktów – Bardzo wysoki poziom szczęścia. Brawo! Wyrażaj swoje szczęście i dziel się nim z innymi ludźmi. Być może w Twoim otoczeniu są osoby, które mogłyby „zarazić się” od Ciebie entuzjazmem i optymizmem. 68–83 punktów – Wysoki poziom szczęścia. Świetny wynik. Aby zwiększyć poziom zadowolenia z życia, zwróć uwagę na różnice pomiędzy pogonią za szczęściem a doświadczaniem szczęścia. Pozwól sobie na bycie „tu i teraz” i odczuwanie wdzięczności za życie takie, jakie jest. Bardziej otwierając się na teraźniejszość, możesz doświadczyć szczęścia, gdziekolwiek jesteś. 52–67 punktów – Umiarkowany poziom szczęścia. Masz poczucie, że Twoje życie dobrze się układa, czasem życzysz sobie poprawy w kilku dziedzinach. Gdy ktoś pyta: „Jak się masz?", najpewniej odpowiadasz: „Jakoś leci” czy „Nie narzekam”. Rzeczywiście nie jest źle, mogłoby być gorzej, ale też zawsze może być lepiej. Wyobraź sobie, że Twoja życiowa satysfakcja mogłaby wzrosnąć o 10%. Co wówczas robiłbyś inaczej, częściej, rzadziej? Może nadszedł czas, by wyruszyć w podróż po większe szczęście? 36–51 punktów – Obniżony poziom szczęścia. Taki wynik wskazuje, że czegoś Ci brakuje do szczęścia. Czy zastanawiasz się czasem, czego potrzebujesz, a co sprawiłoby Ci radość? Może warto lepiej poznać siebie i zacząć postępować zgodnie z tym, co jest dla Ciebie naprawdę ważne. Pamiętaj, że Twoje szczęście to dar nie tylko dla Ciebie, ale też dla ludzi, którzy Cię otaczają. 20–35 punktów – niski poziom szczęścia. Zapewne taki wynik Cię zaskoczył. Być może ostatnio spotkało Cię coś przykrego, trudnego, bolesnego, co miało wpływ na Twój obecny poziom zadowolenia z życia. Jeżeli jednak ogólnie brakuje Ci życiowej satysfakcji, to znaczy, że niektóre obszary Twojego funkcjonowania powinny ulec zmianie. Pamiętaj, że nawet mała zmiana może istotnie wpłynąć na Twoje samopoczucie. Możesz się zapoznać z prostymi sposobami zwiększania satysfakcji życiowej albo skorzystać z pomocy innych ludzi, na przykład przyjaciół lub coacha czy psychologa.


Objawy wypalenia zawodowego


Symptomy wypalenia zawodowego możemy podzielić na afektywne, poznawcze, fizyczne, bahawioralne i motywacyjne w odniesieniu do jednostki, innych ludzi i organizacji (Schaufeli, Enzmann, 1998).

Zebrane w tabeli 2., objawy wypalenia zawodowego niekiedy się wykluczają. Wynika to z faktu, że zależą od stadium zjawiska, np. o ile na początku możemy mówić o nadmiernej aktywności pracownika, to w późniejszym okresie zdecydowanie się ona obniża i ogranicza do mechanicznego wykonywania zadań bez dbałości o jakość.

Ponadto nasilenie i rodzaj symptomów wypalenia zawodowego zależy od czynników organizacyjnych związanych z jakością środowiska pracy i relacji, a także od właściwości osobistych jednostki. Te zmienne również wpływają na podejmowane strategie radzenia sobie z wypaleniem zawodowym. Gdy zasoby zaradcze pracownika zostały zredukowane przez doświadczanie sytuacji stresowych, efektywność podjętych przez niego działań w celu poradzenia sobie zdecydowanie się obniża. Jest to tak zwana spirala strat, która pokazuje trudność wyjścia z sytuacji trudnych, gdy ograniczone są możliwości rozwiązania problemu (Hobfoll, Schirom, 1993).


Test – czy to jest już wypalenie zawodowe?


Poniżej (tabela 3.) znajduje się kilka objawów wypalenia zawodowego. Określ, jak często występują w Twoim życiu w odniesieniu do pracy i środowiska pracy, mając na uwadze ostatnie miesiące. Zakreśl właściwą odpowiedź.


Tabela 2. Objawy wypalenia zawodowego

Indywidualne objawy wypalenia zawodowego
Afektywne Poznawcze Fizyczne Behawioralne Motywacyjne
Depresyjny nastrój, płaczliwość, emocjonalne wyczerpanie, wahania nastroju, niższa kontrola emocji, lęk, obawy, wzrost napięcia Poczucie bezradności i bezsilności, utrata sensu, obawa o swój stan psychiczny, poczucie bycia złapanym w pułapkę, poczucie porażki, niski poziom samooceny i skuteczności, zaabsorbowanie sobą, poczucie winy, tendencje samobójcze, zaburzenia koncentracji i pamięci, trudność w realizacji złożonych zadań, schematyczne myślenie, trudność w podejmowaniu decyzji, fantazjowanie, poczucie osamotnienia, wysoki poziom frustracji Bóle głowy, nudności, zawroty głowy, nieumiejętność regeneracji sił, tiki nerwowe, bóle mięśni, zaburzenia w sferze seksualnej, zaburzenia snu, spadek lub wzrost wagi, spadek apetytu, duszności, zwiększone odczuwanie napięcia przedmiesiączkowego, zaburzenia cyklu miesiączkowego, chroniczne zmęczenie, fizyczne zmęczenie, hiperwentylacja, osłabienie, wrzody, zaburzenia gastryczne, choroby wieńcowe, przeziębienia, zaostrzenie przebiegu chorób przewlekłych, obrażenia wynikające z podejmowania ryzykownych aktywności, reakcja skórno-galwaniczna, podwyższone tętno i ciśnienie, wzrost cholesterolu Bóle głowy, nudności, zawroty głowy, nieumiejętność regeneracji sił, tiki nerwowe, bóle mięśni, zaburzenia w sferze seksualnej, zaburzenia snu, spadek lub wzrost wagi, spadek apetytu, duszności, zwiększone odczuwanie napięcia przedmiesiączkowego, zaburzenia cyklu miesiączkowego, chroniczne zmęczenie, fizyczne zmęczenie, hiperwentylacja, osłabienie, wrzody, zaburzenia gastryczne, choroby wieńcowe, przeziębienia, zaostrzenie przebiegu chorób przewlekłych, obrażenia wynikające z podejmowania ryzykownych aktywności, reakcja skórno-galwaniczna, podwyższone tętno i ciśnienie, wzrost cholesterolu Utrata zapału, utrata idea-
listycznego podejścia do pracy, rozczarowanie, nuda, demoralizacja
Interpersonalne objawy wypalenia zawodowego
Afektywne Poznawcze Fizyczne Behawioralne Behawioralne
Irytacja, przewrażliwienie, chłód emocjonalny, obniżona empatia, wzrost złości Cyniczne, negatywne i pesymistyczne podejście do innych, obniżona empatia, posługiwanie się stereotypami w kontakcie z innymi, etykietowanie innych, obwinianie, poczucie wyższości i cnoty w porównaniu z innymi, pokazywanie swojego cierpienia, wrogość, podejrzliwość, paranoja   Agresja, wchodzenie w konflikty, izolacja i wycofywanie się z relacji, dystansowanie się lub nadmierne przywiązanie się, zachowywanie się w sposób mechaniczny, humor nieadekwatny do sytuacji, okazywanie bezsilności, beznadziei i bezsensowności w kontakcie z innymi, zazdrość, dzielenie ludzi na określone grupy i traktowanie zgodnie z tym podziałem Utrata zainteresowania, zniechęcenie, obojętność wobec klientów, wykorzystywanie innych do własnych celów, nadmierne zaangażowanie
Objawy wypalenia zawodowego na poziomie organizacji
Afektywne Poznawcze Fizyczne Behawioralne Motywacyjne
Niski poziom satysfakcji z pracy Cyniczny stosunek do pełnionej roli, poczucie bycia niedocenionym, obniżone zaufanie do przełożonych i współpracowników   Obniżona efektywność, niska jakość pracy i wydajność, opóźnienia, rotacja kadr, zwiększona liczba zwolnień lekarskich i nieobecności w pracy, kradzieże w miejscu pracy, opór wobec zmian, wzrost zależności od przełożonych, ciągłe spoglądanie na zegarek, wzrost wypadkowości, trudność w organizacji pracy, złe zarządzanie czasem Spadek motywacji, niechęć do przychodzenia do pracy, niskie morale, spadek podejmowania inicjatywy

Źródło: Schaufeli, Enzmann, 1998.

 

Tabela 3. Test – czy to jest już wypalenie zawodowe?

Zsumuj teraz zakreślone przez Ciebie punkty. 60–80 punktów – Doświadczasz zdecydowanej większości objawów wypalenia zawodowego w bardzo dużym nasileniu. Oznacza to, że powinnaś/powinieneś zgłosić się po pomoc do psychologa, terapeuty lub lekarza, interwencja osób specjalnie przeszkolonych jest niezbędna. Sam urlop czy zajęcie się sprawami niezwiązanymi z pracą nie wystarczą. Powrót do zdrowia i równowagi będzie procesem długotrwałym, jednak tego stanu nie wolno lekceważyć. 40–59 punktów – Jeżeli obserwujesz te symptomy u siebie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że problem wypalenia zawodowego dotknął również Ciebie. Nie jest to zaawansowane stadium, jednak ten stan będzie się pogłębiał, jeśli nie podejmiesz żadnych środków zaradczych. Na tym etapie krótki wypoczynek może nie przynieść zamierzonych rezultatów, potrzebujesz wprowadzić zmiany w obrębie organizacji swojej pracy. 20–39 punktów – Wypalenie zawodowe raczej Ciebie nie dotyczy, jednak bądź czujna/czujny. Możesz niekiedy odczuwać zmęczenie, jednak jesteś w stanie poradzić sobie dość skutecznie dzięki urlopowi lub koncentracji na aktywnościach pozazawodowych. 0–19 punktów – Nie doświadczasz objawów wypalenia zawodowego. Należysz do tej grupy pracowników, która skutecznie radzi sobie ze stresem i ograniczeniami w miejscu pracy lub masz duże wsparcie w organizacji. Jeśli wypracowałeś sobie strategie radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, pielęgnuj je nadal. Niezależnie od uzyskanego wyniku zastanów się, jakie powinnaś/powinieneś podjąć działania jak najszybciej, żeby rozwijać lub wzmocnić strategie radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.

Kiedy te działania wprowadzisz w życie? W celu uporządkowania objawów wypalenia zawodowego należy przytoczyć trójwymiarowy model opisany przez Christinę Maslach (2010), która wyróżnia trzy składniki wypalenia: emocjonalny, tj. emocjonalne wyczerpanie; interpersonalny, tj. depersonalizację i poznawczy, 
tj. obniżenie osobistego zaangażowania zawodowego. Satinello wyróżnił dodatkowo komponent egzystencjalny, taki jak rozczarowanie, który wiąże się z utartą entuzjazmu, nadziei oraz sensu życia i pracy.

Emocjonalne wyczerpanie cechuje się poczuciem pustki i przeciążenia pracą, zniechęceniem do pracy, brakiem zapału i radości życia, obniżoną aktywnością, pesymizmem i poczuciem winy, stałym napięciem psychofizycznym, drażliwością, chronicznym zmęczeniem i problemami zdrowotnymi. Najczęściej jest spowodowane brakiem wsparcia ze strony przełożonych i współpracowników, podejmowaniem nieefektywnych działań zmierzających do poradzenia sobie z sytuacją trudną oraz brakiem możliwości rozwoju nowych kompetencji.

Depersonalizacja charakteryzuje się poczuciem bezduszności, obojętnością, dystansem i powierzchownością w kontaktach, bezosobowym traktowaniem innych, cynicznym patrzeniem na ludzi, obniżeniem wrażliwości wobec innych, skróceniem czasu i sformalizowaniem kontaktów, agresją werbalną oraz obwinianiem klientów za niepowodzenia w pracy. Depersonalizacja najczęściej wynika z braku wsparcia ze strony współpracowników i przełożonych, niesatysfakcjonującej współpracy z klientami, podejmowaniem nieadekwatnych działań zmierzających do rozwiązania sytuacji trudnej oraz z niemożności uczenia się nowych umiejętności.

Obniżenie osobistego zaangażowania zawodowego wiąże się z brakiem zadowolenia z wyników pracy, obniżonym poczuciem skuteczności i kompetencji, poczuciem marnowania czasu i wysiłku na swoim stanowisku pracy, utratą wiary we własne możliwości, utratą zdolności do rozwiązywania problemów i przystosowania się do warunków zawodowych oraz absencją w pracy. Negatywna ocena własnych osiągnięć często jest wynikiem niezadowalającej relacji z klientami oraz braku lub pozornej autonomii w procesie podejmowania decyzji na gruncie zawodowym.

Aneta, lat 32


Aneta jest pracownikiem obsługi klienta w firmie usługowej. Od dwóch lat do jej obowiązków należy obsługa reklamacji, wcześniej przez trzy lata odpowiedzialna była za finalizację umów z klientami. Praca dawała jej dużo satysfakcji, wykazywała się wrażliwością na potrzeby klienta i dlatego była stawiana za wzór zespołowi. To spowodowało, że współpracownicy regularnie zwracali się do niej o radę lub wręcz odsyła...

Kup prenumeratę Premium, aby otrzymać dostęp do dalszej części artykułu

oraz 254 pozostałych tekstów.
To tylko 39 zł miesięcznie.

Przypisy