Psycholog w szkole - zasady (współ)pracy

Współpraca z...

Wychowanie jest jednym z najważniejszych procesów, których celem jest przygotowanie dziecka do dorosłego życia. W dzisiejszych czasach, inaczej niż to było kiedyś, placówki oświatowe nie są miejscem, gdzie jedynie wpaja się obowiązujące normy, ale też tworzy się w nich warunki do wszechstronnego rozwoju. Nad całością tego procesu powinien czuwać psycholog jako specjalista w dziedzinie wychowania.

Kolejne pokolenia wkraczają w społeczny i kulturowy świat. Ważną rolę w tym procesie oprócz rodziny odgrywają również placówki oświatowe. Dziecko osadzone jest w systemie, który wpływa na jego rozwój i to, jakim stanie się człowiekiem. Dlatego ważne jest, aby zarówno środowisko szkolne, jak i domowe ten rozwój wspierały. Osobą, która może nadzorować ten proces, dodatkowo wspomagając rodziców oraz wychowawców, może być psycholog szkolny. Psycholog jako osoba posiadająca wiedzę w temacie psychologicznych aspektów wychowania może monitorować proces wychowawczy dziecka, wpływać na przebieg nauczania i wychowania nie tylko na terenie szkoły, ale również poprzez szkołę wprowadzać zmiany w rodzinie.

Specyfika pracy psychologa

Nadrzędnymi dokumentami wyznaczającymi zadania psychologa pracującego w szkole jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. dotyczące wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Dodatkowo, na poziomie szkoły zadania psychologa wyznaczają dokumenty regulujące pracę szkoły, takie jak statut szkoły oraz szkolny program wychowawczo-profilaktyczny.

Psychologa zatrudnia się w szkole, podobnie jak innych nauczycieli, na podstawie przepisów Karty Nauczyciela. Do tej pory pensum nauczycieli specjalistów było ustalane przez organy prowadzące poszczególne placówki. Od 1 września 2018 r. pensum zostało określone w Karcie Nauczyciela i wynosi 22 godziny tygodniowo. Osoba, która ubiega się o to stanowisko, powinna mieć ukończone jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne.

W szkole psycholog współpracuje ściśle z pedagogiem szkolnym, którego zadania różnią się i obejmują głównie działania opiekuńcze.

Zakres działań

Czym zajmuje się psycholog szkolny:

  • Prowadzi badania i działania diagnostyczne, określając za pomocą testów, obserwacji oraz informacji zebranych od innych nauczycieli bądź specjalistów mających kontakt z uczniem, m.in. diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucz...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI