Dołącz do czytelników
Brak wyników

Czy dzieci czują bluesa?
Stymulowanie rozwoju mózgu i aktywizacja ekspresji emocji u dzieci poprzez muzykę i ruch

Artykuły z czasopisma | 3 października 2017 | NR 4
0 1005

Rozwój poprzez sztukę buduje dojrzałość u dziecka, która łączy się z jego doświadczeniem w sferze motorycznej, umysłowej, emocjonalnej i społecznej. O dojrzałości społeczno-emocjonalnej świadczy pewien stopień uspołecznienia umożliwiający dziecku nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami i zdolność do podjęcia edukacji szkolnej. U dzieci zauważa się pewne dysfunkcje psychofizyczne, które mogą być korygowane przez rytmikę, taniec, muzykę i sztukę.

Ciało wyraża zniecierpliwienie, gniew, brak wiary, zaufania, często nienawiść i skrytość. Stąd zaciśnięte usta u dzieci, przygarbione ramiona, nerwowe ruchy rąk i niepokój wewnętrzny u dziecka. Taniec pełni rolę niewerbalnej ekspresji emocji – opowiada o kłopotach, zmartwieniach, zadawnionych kompleksach, o tym, co nasze ciało pamięta. W tańcu zrzucamy swoje maski, odzyskujemy własny rytm, płynność ruchów, grację i oczyszczamy się z negatywnych emocji.

POLECAMY

Zabawy taneczne i gry ruchowe wpływają korzystnie na wszechstronny rozwój dzieci: wyrabiają poczucie rytmu, estetykę ruchu i wrażliwość muzyczną, wyobraźnię przestrzenną, a także kształtują wolę, charakter, rozwijając takie cechy, jak: samodzielność, śmiałość, pomysłowość, panowanie nad sobą i zdyscyplinowanie. Muzyka ma zdolności harmonizowania relacji dziecka ze światem.


Wychowawcze funkcje muzyki

Zarówno przedszkole, jak i szkoła poprzez sztukę powinny rozwijać u dziecka potrzeby intelektualne, ekspresyjne, estetyczne, emocjonalne i kulturowe. Sztuka może pomagać w zrozumieniu życia, uczy żyć, tłumaczy życie, objaśnia je.

Taniec ma swoją szczególną funkcję – pozwala redukować negatywne emocje, stres oraz napięcie ciała i umysłu. Harmonia ciała i umysłu ułatwia poznanie siebie i swoich emocji, a także uczy porozumiewania się z innymi.

Muzyka jest jedną ze sztuk, która najbardziej fascynuje dziecko, dlatego należy dbać o to, aby przekazywać dzieciom dobre wzorce, aby nie zepsuć lub nie zaburzyć ich wyczucia estetycznego. Już od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzane w „tajemniczy” świat muzyki. Kontakt dziecka z muzyką nie rodzi się sam, powstaje on pod wpływem celowego kontaktu inicjowanego w obszarze wychowania i edukacji przez szkołę i rodziców (Górniok-Naglik, 2000).

Przejawem twórczej postawy dzieci jest improwizacja, dzięki której uczą się wyrażania własnych przeżyć, nadawania im określonych kształtów czy ujmowania ich w ustaloną formę oraz sprzężenia zwrotne, jakie zachodzą pomiędzy dziełem a jego twórcą.

Wartości, jakie niesie ze sobą upowszechnianie muzyki:

 • kształtowanie kultury muzycznej,
 • doskonalenie smaku,
 • rozwijanie umiejętności słuchania,
 • rozumienie własnej psychiki, obyczajów, warunków życia,
 • rozbudzenie zainteresowań i sympatii do ludzi,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się, odczuwania piękna,
 • oddziaływanie na dyspozycję dziecka do pracy,
 • rozwijanie poczucia więzi grupowej, samodzielności itp.

Muzyka stanowi zatem niezbędny element dla psychicznej aktywności dziecka i jego rozwoju dojrzałej osobowości (Adamski, 2008).

Lecznicze walory muzyki

Leczenie muzyką doskonale się sprawdza w pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami psychicznymi:

 • w leczeniu nerwic,
 • autyzmu,
 • niedorozwoju umysłowego,
 • depresji,
 • nadpobudliwości w chorobach psychicznych itp.

 

Dzieci poprzez muzykę i taniec mają szansę:

 • wyrazić siebie,
 • reagować spontanicznie – pod wpływem muzyki klaszczą, przytupują, wykonują swobodneruchy,
 • uczyć się mówienia o muzyce i zdobywania nowych doświadczeń,
 • redukować negatywne emocje, stres oraz napięcie ciała i umysłu,
 • obniżyć poziom lęku,
 • poprawić koncentrację,
 • zredukować napięcie psychofizyczne,
 • rozładować nadmiar energii i agresji,
 • poprawić koordynację ruchową i wytrzymałość,
 • podnieść samoocenę (Adamski, 2009; Dutkiewicz, 2000).

 

Muzyka w pracy z dziećmi niewidomymi

Często jest wykorzystywana w pracy z dziećmi niewidomymi i odgrywa ogromną rolę w ich życiu, gdyż trafia wprost do ich sfery uczuciowej. Praca terapeutyczna z dziećmi niewidomymi wymaga szczególnej troski. Niepełnosprawność powoduje, że dzieci te często zamykają się w sobie, są niechętne do pracy w grupie i cierpią z powodu zaniżonej samooceny. Zajęcia z rytmiki i muzyki zaspokajają naturalne potrzeby dziecka, kojarzą się z zabawą i sprawiają wiele radości.

Muzyka w rehabilitacji mowy

Badania wykazały, że istnieje wyraźny związek pomiędzy zaburzeniami mowy i sprawnością ruchową dzieci. E. Kilińska-Ewertowska pracowała z grupą dzieci, które wykazywały zaburzenia mowy, takie jak:

 • dyslalia,
 • jąkanie,
 • brak umiejętności prawidłowego odtwarzania tekstu słownego,
 • dyskoordynacja oddechowo-artykulacyjna,
 • zaburzenia tempa wypowiedzi słownej.

Pod względem intelektualnym dzieci te nie odbiegały od normy. Natomiast wykazywały trudności w nawiązywaniu kontaktów, ociężałość ruchową, zaburzenia napięcia mięśniowego, niskie poczucie wartości, problemy w uczeniu się, nieśmiałość, brak prawidłowego reagowania na zjawiska muzyczne: rytm, tempo, dynamika.

Ćwiczenia były prowadzone pod kątem:

 • kształcenia techniki ruchu, jego poczucia w czasie i przestrzeni,
 • uwrażliwienia na muzykę,
 • kształcenia umiejętności reagowania ruchem na tempo, głośność, barwę muzyki.

Wnioski z ćwiczeń są jednoznaczne – uzyskano poprawę w ogólnej sprawności ruchowej, poprawiła się koordynacja słuchowo-ruchowa, dzieci łatwiej zaczęły nawiązywać kontakty i nastąpiło polepszenie mowy (Kilińska-Ewertowska E., 1987, s. 31).

Dzieci z wadą słuchu pozbawione są umiejętności wyraźnego słyszenia dźwięków

Z myślą o nich stosuje się wiele technik na percepcję muzyki. Jedną z nich jest technika wibracyjna polegająca na tym, że dziecko całym ciałem styka się z instrumentem, np. fortepianem, na którym może się położyć. Z chwilą, gdy dziecko odczuje wibrację dźwiękową i pojmie jej rytm, osiągnie ważny etap w rozwoju psychicznym. Techniki te mają na celu stopniowe pobudzanie ośrodków mózgowych, które są odpowiedzialne za proces słuchowy (Jałocha, 2007).

Muzyka i ruch w terapii dzieci z autyzmem

U dzieci autystycznych bardzo ważną rolą dla nauczyciela powinno być kształtowanie mechanizmu naśladownictwa u dzieci, który jest niezmiernie ważny w procesie edukacji, a także w rozwoju psychicznym dziecka. U dzieci autystycznych mechanizm ten jest bardzo ograniczony, zaburzona jest symetria ruchowa (stereotypia ruchów), mowa, komunikacja interpersonalna, zdolność rozumienia metafor itp., to główne syndromy. Podobny problem zauważa się u dzieci mocno znerwicowanych, z niedorozwojem umysłowym, z zespołem ADHD lub w depresji. Małe dziecko, ucząc się języka, naśladuje najpierw dźwięki i intonacje, a później opanowuje składnię. Mechanizm naśladownictwa ma szczególne znaczenie w rozwoju społecznym dziecka – dziecko uczy się ról związanych z płcią, a także zachowania moralnego. Osobami, z którymi dziecko identyfikuje się szczególnie, to rodzice. U dzieci autystycznych większe trudności sprawia naśladowanie ruchów ciała niż naśladowanie akcji z użyciem przedmiotu. Zdrowe dzieci uczą się wielu złożonych zachowań przez naśladowanie – dzieci autystyczne niestety nie. Nie potrafią one powielać ruchów innych, umieszczone w grupie te dzieci nie potrafią dołączyć do zabawy. Bez naśladowania nie wykształca się także mowa.

 

Umiejętność rozwoju naśladowania u dzieci autystycznych (jak również w przypadku innych zaburzeń) możemy kształtować podczas terapii behawioralnej, poprzez trening imitacji.


Na początku uczymy naśladowania prostych ruchów motoryki dużej z użyciem przedmiotów, np.:

 • wrzucanie klocka do pudełka,
 • uderzenie pałeczką w bębenek,
 • powtórzenie dźwięku lub naśladowanie ruchów bez użycia przedmiotów: naśladowanie wstawania z krzesła czy klaśnięcia w dłonie, podnoszenie rąk do góry, a potem coraz bardziej precyzyjnych lub bardziej złożonych (włączając w to wypowiadanie słów, zabawę czy komunikaty niewerbalne – gesty).

Ruch w chromoterapii dzieci autystycznych

Jedną z najbardziej skutecznych terapii w leczeniu autyzmu jest CHROMOTERAPIA, czyli terapia światłem. Dziecko za pomocą lampki laserowej odtwarza konfigurację danej figury. Włączyć można tu również teatr cieni. Dzieci lubią zabawę że światłem, a szczególnie w ciemności.

Muzyka i ruch w terapii dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej

Zaburzeniem, w którym często mechanizm naśladownictwa jest ograniczony, to zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Dziecko z nadpobudliwością nie jest w stanie skoncentrować się na dłuższą chwilę i powtórzyć tego, co usłyszało bądź zobaczyło. Problemy z koncentracją uwagi sprawiają, że dziecko nie jest w stanie w skupieniu dotrwać do końca polecenia nauczyciela, często przerywa nauczycielowi, wyrywa się 
do odpowiedzi, zanim pozna sens pytania lub też źle odtwarza polecenie.

Przykładowo: nauczyciel odtwarza z taśmy odgłosy sowy, prosząc dzieci, by je naśladowały, a uczeń z ADHD zaczyna biegać po klasie, wymachując rękoma, naśladując ruchy ptaka, a nie głos. Uczeń nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego klasa się z niego śmieje, denerwuje się, bo zrealizował polecenie nauczyciela i naśladował ptaka (Adamski, Adamska 2014).

By pomóc dziecku z nadpobudliwością, należy wzmocnić mechanizm naśladownictwa – nauczyciel z pomocą rodziców powinien skupić się na wyćwiczeniu u niego umiejętności dłuższego skoncentrowania, panowania nad swoją wolą i uwagą. Ćwiczenia takie przynoszą widoczne efekty i wpływają na poprawę funkcjonowania dziecka.

Rudolf von Laban, twórca nowoczesnej kinetografii oraz gimnastyki ekspresyjnej, twierdzi, że ruch jest wyrazem potrzeby ludzkiej aktywności. Przez ruch naszego ciała uczymy się nawiązywać kontakty z otaczającym nas światem (Laban R., 1948, s. 23).

Brak ruchu u dziecka prowadzi do zahamowania rozwoju wzorców niezbędnych do tworzenia mowy wewnętrznej i myślenia przyczynowo-skutkowego. Idee wspomagania rozwoju dziecka przez ruch, taniec oraz wytworzenie więzi emocjonalnej z innymi ludźmi omawia w swoich pracach R. Laban i W. Sherborne (2003).

 

Ruch jako czynnik dynamizujący układ biologiczny ucznia i życie psychiczne
Ruch jest stymulatorem życia zarówno od strony biologicznej, jak i psychicznej:

 1. od strony biologicznej:
 • pobudza do rozwoju nie tylko morfologiczne cechy osobnicze, motoryczność, układy wewnętrzne,
 • zwiększa grubość włókien mięśni szkieletowych, sieci naczyń włosowych, pojemność tlenową krwi,
 • poprawia koordynację wzrokowo-ruchową,
 • zmniejsza ilość tkanki tłuszczowej,
 1. jest stymulatorem życia psychicznego:
 • odświeża umysł,
 • pozwala na gromadzenie wrażeń, spostrzeżeń,
 • wzbogaca zasób pojęć,
 • kształci pamięć, uwagę, myślenie,
 • staje się niezastąpionym środkiem wychowania moralnego, estetycznego i społecznego,
 • pobudza i aktywuje procesy umysłowe,
 • integruje i zakotwicza w naszych sieciach nerwowych nową informację i doświadczenia,
 • jest konieczny do wszystkich działań określanych uczeniem i rozumowaniem,
 • stanowi podstawę kształcenia wzroku, poznawania i...

Kup prenumeratę Premium, aby otrzymać dostęp do dalszej części artykułu

oraz 254 pozostałych tekstów.
To tylko 39 zł miesięcznie.

Przypisy