Sposoby pracy z nastolatkiem stosującym przemoc

Metody terapii

Występowanie zachowań agresywnych w okresie budowania przez nastolatka jego autonomii jest naturalne, chociaż niepożądane. Wiąże się ono z procesem uczenia się reguł społecznych oraz testowania granic własnych i innych ludzi. Potrzeby są duże, a wiedza na temat sposobów zaspokajania tych potrzeb jeszcze niesatysfakcjonująca.

Przemoc odróżnia się od agresji instrumentalnym charakterem przekraczania granic zasad społecznych i osobistych innych osób, nierównowagą sił, intencjonalnym krzywdzeniem wywołującym straty psychiczne i fizyczne, naruszającym autonomię i prawa drugiej osoby. Celem tych działań jest kontrolowanie, podporządkowanie partnera relacji (Pospiszyl, 1994).

Powody stosowania przez nastolatka przemocy (Badura, Walters, 1968):

 • wzorce niewłaściwego reagowania w relacjach interpersonalnych, zinternalizowane w drodze socjalizacji pierwotnej;
 • bycie świadkiem, a zatem również ofiarą przemocy w rodzinie, w której przekraczane granice innych ludzi stają się normą funkcjonowania społecznego i sposobem komunikowania emocji, celów i ograniczeń, ale rzadko;
 • nieumiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów interpersonalnych i intrapsychicznych;
 • stan utrzymującej się frustracji, a zatem niezaspokajania ważnych potrzeb emocjonalnych, tj. miłość, bezpieczeństwo, przynależność.
   

Stosowaniu przemocy przez nastolatka sprzyjają również postawy wychowawcze oparte na (Bolton, Bolton, 1987):

 • strukturze rodziny, bazującej na władzy i pozycji jej członków w rodzinnej hierarchii (postawa pobłażliwa, rygorystyczna lub autorytarna);
 • parentyfikacji, w której mechanizmie potrzeby młodego człowieka są poddawane deprywacji, on sam doświadcza poczucia presji, przeciążenia nadmiernymi oczekiwaniami i poczuciem obowiązku troszczenia się o dorosłych i rozwiązywania spraw, do których nie jest jeszcze emocjonalnie gotowy;
 • nadopiekuńczym i pobłażliwym stylu wychowawczym;
 • rygorystycznym i karzącym stylu wychowawczym.
      

Perspektywa nastolatka stosującego przemoc:

 • potrzeba sprawiedliwości, kompensacji, odreagowania, ponieważ nierzadko dziecko stosujące przemoc samo było wcześniej jej ofiarą;
 • rodzic krzywdzony przez drugiego rodzica staje się usprawiedliwionym obiektem do odreagowania na nim emocji, funkcjonuje on w roli rodzinnego kozła ofiarnego, na co w rodzinie panuje przyzwolenie;
 • dziecko stosuje przemoc, przyłączając się do krzywdzącego rodzica, co ma zagwarantować nastolatkowi bezpieczną, nietykalną pozycję w oczach członka rodziny stosującego przemoc. Odbywa się to na zasadzie „trzymaj przyjaciół blisko, a wrogów jeszcze bliżej”. Okazywana przez dziecko lojalność w stosunku do osoby stosującej przemoc z pozycji jej sojusznika, posłańca, spełnianie rzeczywistych lub przez dziecko wyobrażanych oczekiwań sprawcy wobec niego daje szansę na jego przetrwanie;
 • interpretuje siłę, pozycję i władzę jako wartości nadrzędne w relacji z innymi osobami.
   

Czynniki sprzyjające występowaniu przemocy w relacjach rówieśniczych nastolatków oraz w ich relacjach z opiekunami

Budując bliskie relacje intymne, poszukują oni bliskości, pragną czuć się kochani...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI