Dołącz do czytelników
Brak wyników

Metody terapii

27 lipca 2018

NR 10 (Lipiec 2018)

Śnienie przy pomocy rąk, czyli terapia w piaskownicy

0 1325

Czym jest, a czym nie jest terapia w piaskownicy? Autor wyjaśnia w artykule podstawowe zasady i teoretyczną podbudowę tej metody, która wiąże się z określonym rozumieniem psychiki i jej procesów. Zaznaczone są elementy teorii leżące u jej podstaw w kontekście historii jej powstawania. Pokazana jest również unikalność tej metody w porównaniu z innymi formami psychoterapii, jej typowy format oraz jej możliwe zastosowania.

Co to jest terapia w piaskownicy?

Terapia w piaskownicy (Sandspieltherapie, Sandplay) jest formą psychoterapii zapoczątkowaną przez szwajcarską psychoanalityczkę jungowską Dorę Kalff. Patrząc na proces tej terapii z zewnątrz, zobaczymy osobę bawiącą się w trakcie sesji terapeutycznej drewnianym pudełkiem wypełnionym piaskiem przy użyciu różnych figurek i przedmiotów reprezentujących elementy rzeczywistości. Siedzący obok terapeuta po prostu przygląda się tej zabawie. Czasem pojawia się wymiana zdań. Czasem sesja przebiega w milczeniu. Nie ma jakichś szczególnych instrukcji. Pacjent jest po prostu zachęcony do wykorzystania dostępnych przedmiotów, aby zrobić z nimi to, co mu przyjdzie do głowy. O co więc w tym doświadczeniu chodzi?
Dla osoby zaznajomionej z teoriami i praktyką psychoterapii zabawa w piasku może przypominać znane techniki pracy niewerbalnej, kojarzone przede wszystkim z terapią dzieci. Terapia przypomina jedną z wielu podobnych technik w pracy z pacjentami, dla których rozmowa nie jest metodą z wyboru. Łatwo ją w ten sposób sklasyfikować jako jedną z tak zwanych twórczych lub projekcyjnych metod, zaliczając ją tym samym do ogólnego repertuaru technik pracy terapeutycznej. Ze względu na takie skojarzenia wyjaśnienie terapii w piaskownicy trzeba zacząć od ustalenia tego, czym ona nie jest. Opowieść o terapii w piaskownicy musi objąć to, co widać „wewnętrznym okiem”.
Terapia w piaskownicy nie jest ani techniką projekcyjną, ani metodą wydobywania pozaświadomych treści poddawanych następnie interpretacji racjonalnego umysłu, jak na przykład w psychoterapii psychodynamicznej czy terapii Gestalt. Jest natomiast oparta na założeniach psychologii głębi. Stanowi system rozumienia psychiki, jej rozwoju, jej zaburzeń i leczenia. Terapia w piaskownicy służy wspieraniu naturalnego procesu, który odbywa się poza racjonalnym obszarem psychiki. To wsparcie zapewnione jest przez stwarzanie odpowiedniej przestrzeni symbolicznej w trakcie sesji terapeutycznych. Innymi słowy, ta metoda polega na zaangażowaniu świadomego umysłu w dialog z psychiką nieświadomą. Jej założenia wyrastają z psychologii analitycznej Carla Gustava Junga.

POLECAMY

Dora Kalff i Jungowie – jak powstawała metoda

Twórczynią omawianego podejścia była Dora Kalff – jedna z kilku bezpośrednich współpracowników Carla Junga, którzy wprowadzili jego myśl w obszar praktycznej psychologii dziecięcej. Cała historia zaczyna się w latach czterdziestych ubiegłego stulecia, kiedy niejaka Gret Baumann, będąc pod dużym wrażeniem kontaktu własnych dzieci z wakacyjną sąsiadką Dorą Kalff, przedstawiła ją swoim rodzicom – Emmie i Carlowi Jungom. W efekcie tego spotkania owa sąsiadka została analizantką Emmy Jung i zarazem studentką jej męża. Idąc za sugestią Junga, wróciła w latach pięćdziesiątych do Londynu, gdzie w klinice prowadzonej przez Margaret Lowenfeld uczyła się jej „techniki świata”. W trakcie pobytu w Londynie miała również kontakt z dwoma innymi kluczowymi w rozwoju psychoterapii dziecięcej psychoanalitykami: Donaldem Winnicottem oraz Michaelem Fordhamem.
Margaret Lowenfeld jest jedną z pionierek psychoterapii dziecięcej. Założyła pierwszą w Wielkiej Brytanii klinikę poradnictwa dziecięcego, do której później trafiła Dora Kalff. Klinika została po kilku latach przekształcona w Instytut Psychologii Dziecięcej, który stał się ośrodkiem szkolącym psychoterapeutów. W opracowanej przez Lowenfeld metodzie pacjenci bawili się w trakcie sesji terapeutycznych figurkami reprezentującymi elementy rzeczywistości. Zabawa odbywała się w pudełku wypełnionym piaskiem. Lowenfeld aktywnie uczestniczyła w zabawie pacjentów, podając im własne interpretacje tej zabawy. Dora Kalff, adaptując technikę Lowenfeld, przyjęła inne rozumienie obserwowanego podczas sesji procesu, a tym samym także roli terapeuty. W jej rozumieniu kluczowe jest powstrzymywanie interpretacji. Różnica wynika z odmiennego rozumienia natury psychiki, którą Kalff w dużej mierze zawdzięczała własnej analizie i studiom z Carlem Jungiem.
Drugi korzeń terapii w piaskownicy wyrasta z wieloletniego zainteresowania Dory Kalff wschodnim rozumieniem psychiki i jej procesów. Młoda Dora Kalff, przed nawiązaniem kontaktu z Jungami, studiowała w Londynie filozofię. W trakcie tych studiów rozwinęła zainteresowanie orientalistyką. Uczyła się greki, sanskrytu i języka chińskiego, które to umiejętności otworzyły jej drogę do studiów nad filozofiami i religiami Wschodu. Studiowanie buddyzmu Zen, buddyzmu tybetańskiego i taoizmu znacząco wpłynęło na jej późniejsze rozumienie psychiki i procesów jej leczenia. Skądinąd wiadomo, że niektóre wschodnie idee odegrały również ważną rolę w rozwoju psychologii analitycznej Junga. Zatem w późniejszym kontakcie z Jungiem Dora Kalff odnalazła swoje wcześniejsze intuicje, tym razem opracowane w języku współczesnej psychologii. Trzeba zwrócić uwagę, że tego rodzaju studia nie były wtedy powszechne czy nawet popularne. Interesujący jest fakt, że wiele z tych idei przeżywa współcześnie na gruncie zachodniej psychologii swoisty renesans, na przykład w popularnym tak bardzo treningu uważności.

Terapia w piaskownicy a psychologia analityczna

Wróćmy teraz do Junga i jego psychologii. Otóż u podstaw psychologii analitycznej leży uznanie realności i obiektywności psychiki. Według Junga psychika nieświadoma wykracza poza obszar, który w psychoanalizie rozumie się jako zbiornik treści zapomnianych, wypartych, niechcianych, jednym słowem w ten czy inny sposób ze świadomości usuniętych. To, co nieświadome, nie jest więc pochodną świadomości. Ponadto jest twórczym źródłem treści, które nigdy wcześniej nie były świadome. Psychika obiektywna charakteryzuje się określonym stopniem autonomii, zaś w swojej spontanicznej aktywności dąży w określonym kierunku. Podstawowym celem jest utrzymanie równowagi w całym systemie psychicznym, co jest warunkiem zdrowia psychicznego. W psychologii analitycznej rozumiemy psychikę jako energetyczny system rządzący się własnymi prawami, w pewnej analogii do systemów biologicznych. To, co język psychopatologii nazywa objawami, można więc rozumieć jako przejawy aktywności psychiki nakierowanej na odzyskanie równowagi. Pytania zadawane w psychopatologii: „jak”, a dalej „skąd” i „dlaczego”, uzupełnia się pytaniem „po co?”. W języku metapsychologii mówimy o zastępowaniu przyczynowo-skutkowego punktu widzenia perspektywą teleologiczną.
Postawa świadomego umysłu jest z definicji selektywna, a więc jednostronna. Zbyt duża jednostronność prowadzi jednak do zaburzeń równowagi, które kompensowane są wtedy spontaniczną aktywnością nieświadomej części psychiki. Tego rodzaju aktywność nakierowana jest na odzyskanie utraconej równowagi, ale może też być wyrazem impulsu rozwojowego. Zaburzenie, rozumiane jako załamanie się równowagi systemu psychicznego, może mieć znaczenie rozwojowe, choć samo w sobie nie gwarantuje twórczego rozwiązania.
Jeśli uznamy autonomiczność psychiki obiektywnej i celowość jej działań, możemy inaczej spojrzeć na znaczenie procesów zachodzących w trakcie sesji terapeutycznych. Inaczej będziemy też rozumieć funkcję i rolę terapeuty w tym procesie. Jego zadaniem nie jest interpretowanie pojawiających się treści w ramach przyjętej teorii psychologicznej. Teoria jest jedynie pojęciowym umocowaniem, które ma drugorzędne znaczenie. Pomaga utrzymywać orientację w procesie, którego dynamika i kierunek wyznaczane są autonomiczną aktywnością nieświadomej psychiki. Jakakolwiek teoretyczna konceptualizacja ma znaczenie drugorzędne w stosunku do samego procesu, który odbywa się nie tyle pod kontrolą terapeuty, co przy jego obserwującym i rozumiejącym uczestnictwie. Taka postawa terapeuty jest w pewnym sensie pokrewna temu, co – na przykład – na gruncie teorii psychoanalitycznych nazywane jest funkcją pomieszczającą analizy.
Proces terapeutyczny odbywa się w ustalonej sytuacji nazywanej ramą terapeutyczną, która jest połączeniem pewnych fizycznych i emocjonalnych warunków. W sensie fizycznym – terapeuta udostępnia pacjentowi swój gabinet i piaskownicę wraz z zestawem figurek. W sensie emocjonalnym – rama jest funkcją umysłu terapeuty, który oferuje szczególny rodzaj obecności. Swoją postawą w relacji do pacjenta oraz do pojawiających się w piaskownicy obrazów tworzy przestrzeń dla procesów integracji psychicznej. Można powiedzieć, że jest to przestrzeń, w której całość psychiki pacjenta pracuje nad sobą samą, zaś osoba pacjenta i osoba terapeuty to uczestnicy tego procesu. Toczący się w gabinecie dialog z psychiką obiektywną jest cichym dialogiem, zaś pojawiające się w umyśle terapeuty interpretacje pozostają cichymi interpretacjami.

Rama terapeutyczna – wolna i bezpieczna przestrzeń

Dora Kalff w opisie warunków terapii wprowadziła pojęcie „wolnej i bezpiecznej przestrzeni”. Porównuje ona proces terapii do wspinaczki górskiej, określając obecność terapeuty jako spełniającą jednocześnie rolę przewodnika i olinowania. Zapewniona w intymności spotkania przestrzeń, w zakresie ograniczonym ramą terapeutyczną, jest wolna od wyznaczania celów i strategii, od jakichkolwiek oczekiwań terapeuty w stosunku do pacjenta oraz do samego siebie. W takiej przestrzeni może pojawić się cokolwiek, co jest spontanicznym impulsem pochodzącym z psychiki nieświadomej. Naturalnym fizycznym kontenerem procesu jest drewniana piaskownica.
Bezpieczeństwo przestrzeni zapewnione jest przez wycofanie interpretacji. Terapeuta powstrzymuje się od różnego rodzaju słownych operacji: konfrontacji, intelektualizacji czy interpretacji. Pojawiające się sekwencje i obrazy pozostają takie, jakimi są. Umożliwia to ich bezwarunkową akceptację i zapewnia ciągłość procesu, który kieruje się własną logiką, często niejasną dla świadomego umysłu. Bezpieczeństwo przestrzeni jest kluczowe dla nawiązania relacji zaufania pomiędzy terapeutą i pacjentem, która wymaga czasu wobec pojawiających się afektów. Mówiąc innymi słowy, terapeuta jest w procesie trzecim czynnikiem, który pośredniczy między nieświadomą psychiką pacjenta – tak jak wyłania się ona w obrazach piaskownicy – a jego świadomością. Narzędziem mediacji nie jest jednak język racjonalny i nazywanie, lecz uważna i obserwująca obecność. Utrzymanie takiej postawy możliwe jest dzięki sumie wiedzy i praktycznego doświadczenia terapeuty. Podstawą jego kompetencji jest sformalizowany obecnie proces szkoleniowy, którego rdzeniem jest doświadczenie własnej pracy z psychiką nieświadomą.
W miarę rozwoju metody pojawiało się coraz więcej osób zainteresowanych jej praktycznym wykorzystaniem. Nieformalna grupa robocza pracująca z Dorą Kalff, w której znajdowało się kilkanaście osób różnych narodowości, podjęła ostatecznie decyzję o utworzeniu formalnej organizacji. W połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia doszło do powołania Międzynarodowego Stowarzyszenia Terapii Sandplay (ISST) z siedzibą w Zurychu. Obecnie jest to ogólnoświatowa organizacja parasolowa, która zrzesza krajowe stowarzyszenia terapeutów Sandplay i jednocześnie dba o standardy szkoleniowe.
Dora Kalff zbierała swoje wczesne doświadczenia w pracy z dziećmi i dalej rozwijała swoją metodę w psychoterapii dzieci. W miarę doświadczenia zdała sobie sprawę, że praca z piaskownicą znajduje zastosowanie zarówno w przypadku dzieci, jak i osób dorosłych, i tak też jej metoda jest stosowana obecnie. W ramach ogólnej teorii praktyka poszczególnych terapeutów często różni się w szczegółach. Jednak zawsze odwoływać się będzie do elementów wspólnych, czyli przedstawionego rozumienia psychiki, a co za tym idzie, funkcji i znaczenia procesu oraz osoby terapeuty.

Unikalność terapii w piaskownicy

Psychoterapia zawsze oparta jest na jakiejś formie dialogu słownego. To tam, w przestrzeni językowej, odbywa się właściwy proces. Psychoanaliza, niezależnie od szkoły myślenia, oparta jest na rozmowie. Terapia w piaskownicy dzieje się natomiast w wymiarze fizycznym i w jakimś sensie w nim pozostaje, ponieważ to w piaskownicy, przy użyciu rąk, odbywa się proces. Tam obserwuje się zmiany zachodzące w psychice pacjenta. Powstające na kolejnych sesjach obrazy zmieniają się. Te zmiany, obserwowane w czasie, to wyraz transformacji zachodzącej w psychice. W języku klasycznej psychoanalizy można powiedzieć, że jest to praca oparta na procesie pierwotnym. W terminach psychologii jungowskiej powiemy, że wykorzystuje się w niej tzw. myślenie wyobrażeniowe. Jest ono pozaintelektualne i nielinearne, gdyż nie odwołuje się do przyczynowo-skutkowego następstwa zdarzeń. Oczywiście proces terapii w piaskownicy jako całość obejmuje także element świadomej i racjonalnej refleksji. To jednak, jak wcześniej powiedzieliśmy, odbywa się przede wszystkim w umyśle terapeuty, który powstrzymuje się od interpretowania dynamiki procesu, aby w niego nie ingerować.
Zmiany zachodzące w pojawiających się kolejno piaskownicach nie są obrazami chwilowej sytuacji pacjenta, lecz wyrazem przemian zachodzących na głębokich poziomach psychiki. Często zapowiadają one dopiero realizację tych zmian na poziomie świadomym, jako określonej możliwości. Zadaniem terapii w piaskownicy nie jest jednak wprowadzanie zmian w życiu pacjenta. Jej celem jest zapewnienie psychice warunków umożliwiających przepracowanie trudności tak, aby te zmiany mogły się pojawić w życiu jako ugruntowany rezultat zmiany wewnątrzpsychicznej.

Typowy format i przebieg terapii w piaskownicy

Klasyczny proces terapii w piaskownicy ogranicza się do ciągu sesji z piaskownicą. Często jednak w praktyce odbywa się w połączeniu z procesem werbalnej psychoanalizy. Czasem pacjenci będący w procesach analitycznych decydują się na włączenie pracy z piaskownicą. Praktyka pokazuje, że impuls często przychodzi od wewnątrz, a nie w postaci sugestii ze stron...

Kup prenumeratę Premium, aby otrzymać dostęp do dalszej części artykułu

oraz 254 pozostałych tekstów.
To tylko 39 zł miesięcznie.

Przypisy