Regulamin konkursu Forbrain

Regulamin Konkursu „Konkurs Forbrain!”

 1. Organizatorem konkursu  (zwanego dalej “Konkursem”) jest FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, 60-595 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000037307, NIP: 781-15-51-223, wydawca czasopisma „Psychologia w Praktyce” zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs trwa od 4.01.19 do 25.01.19 r.
 3. Konkurs skierowany jest do psychologów i psychoterapeutów
 4. Zadanie konkursowe:
  • Odpowiedz na pytanie: Czy stosujesz metody stymulacji percepcji słuchowej? Jeżeli tak to jakie?
  • Odpowiedź należy zamieścić pod postem na FB lub przesłać na adres: konkursy@forum-media.pl. Wybierzemy najciekawszą odpowiedź
 5. Konkurs będzie się odbywać zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.
 6. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik (zwany dalej "Uczestnikiem") akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 7. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także na stronie  https://psychologiawpraktyce.pl. Na wniosek Uczestnika Konkursu,  regulamin może być przesłany na wskazany przez niego adres.
 8. Spośród Uczestników, którzy w dniach 4.01.19 do 25.01.19 r. do godziny 24:00 spełnią wszystkie warunki regulaminowe, Jury wyłoni zwycięzców Konkursu
 9. Wyłonienie zwycięzców: Jury dokona wyboru 1 zwycięzcy nagrody biorąc pod uwagę oryginalność i pomysłowość prac konkursowych.
 10. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na Facebooku do dnia 31.01.2019 r.
  Nagrodą w Konkursie będzie zestaw Forbrain, wartość nagrody 850 zł
  Nagrody rzeczowe nie podlegają możliwości wymiany na równowartość pieniężną.
 11. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora. Wyłączenie to dotyczy również pracowników innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konkursu.
 12. Zgłoszone do Konkursu materiały, przesłane do Organizatora nie podlegają zwrotowi, stają się jego własnością i nie będzie on z tego tytułu uiszczał żadnego wynagrodzenia na rzecz Uczestników Konkursu.
 13. Uczestnik Konkursu oświadcza i zapewnia,  że nadesłane do Organizatora zgłoszenie nie narusza praw, w tym praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, jest wolne od wad prawnych, a jego treść jest zgodna z obowiązującym prawem. Ponadto
 14. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator - FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z organizacją i prowadzeniem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców oraz wręczeniem nagród.
 15. Uczestnicy Konkursu zgadzają się na opublikowanie informacji o Uczestniku: jego imienia i nazwiska na fanpage’u Psychologii w Praktyce oraz na https://psychologiawpraktyce.pl/
 16. Zwycięzcy zgadzają się na przekazanie danych do wysyłki nagrody sponsorowi nagród firmie: TOMATIS® POLSKA Sp. z o.o.ul. Smolna 4000-375 Warszawa POLAND
  Reklamacje
 17. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na adres: FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. Dział AD, z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, 60-595 Poznań, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż 14 dni od ogłoszenia listy zwycięzców. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 18. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 19. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora.
 20. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji.
  Postanowienia końcowe
 21. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 22. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród.
 24. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Forbrain”

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu pn. „Forbrain” (dalej: Konkurs), będących osobami fizycznymi jest Forum Media Polska sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań (dalej: Wydawnictwo). Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z Wydawnictwem, możesz to zrobić poprzez e-mail: bok@forum-media.pl.
 2. Naszym inspektorem ochrony danych osobowych jest Tomasz Grzybowski, dostępny pod adresem e-mail inspektor@coreconsulting.pl.
 3. Dane osobowe  Uczestnika Konkursu przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i realizacji postanowień jego Regulaminu. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się w celu wykonania zobowiązań Wydawnictwa wobec Uczestników, wynikających z faktu realizacji Konkursu.
  Wydawnictwo będzie również przetwarzać dane osobowe Uczestników w celach marketingowych, co oznacza w szczególności promowanie oferty produktów lub usług. W ramach takiego marketingu administrator Twoich danych chce móc prezentować Ci oferty i promocje dopasowane do Twoich zainteresowań. W tym celu dokonywać może czynności profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie będzie miało wpływu na Twoje prawa lub wolności, ani nie będzie w inny podobny sposób na Ciebie wpływać. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych odbywa się na podstawie tzw. uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, określonego wprost w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.
  Dodatkowo, o ile wyrazisz odrębną zgodę, Twój adres e-mail oraz numer telefonu będą wykorzystywane w celu komunikowania oferty handlowej przez Wydawnictwo.
 4. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikacji handlowej od Partnera Konkursu Twoje dane osobowe udostępnimy temu Partnerowi. Nasz Partner odrębnie poinformuje Cię o zasadach przetwarzania przez niego Twoich danych osobowych.
 5. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na komunikację handlową ze strony Wydawnictwa lub jego Partnera.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne, aby wziąć udział w Konkursie. Niepodanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
 7. Okres, przez jaki przechowujemy dane osobowe Uczestników Konkursu jest zależny od celu przetwarzania oraz tego, jakiego rodzaju obowiązki prawne musimy spełnić.
  Dla celów związanych z przeprowadzaniem Konkursu, dane osobowe Uczestników Konkursu przechowujemy przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w Konkursie. Okres ten trwa do końca roku, w którym upłynie 6 lat od powstania roszczeń.
  Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane w bazie marketingowej przez cały okres, kiedy dany Uczestnik pozostaje w relacjach handlowych z Wydawnictwem oraz później przez okres 5 lat licząc od momentu, kiedy dany uczestnik ostatni raz zakupił produkty Wydawnictwa, chyba, że wcześniej wyrazi on sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
 8. Prawo ochrony danych osobowych daje szereg praw, z których można skorzystać w dowolnej chwili, a które obejmują:
  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
  • prawo do poprawiania danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do żądania usunięcia danych;
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

  Aby skorzystać z ww. uprawnień możesz napisać do Organizatora lub do Inspektora Ochrony Danych, na adresy wskazane w pkt 1 i 2 Regulaminu.
 9. Jeżeli Uczestnik uzna, że w jakikolwiek sposób naruszone zostały reguły przetwarzania danych osobowych, to ma prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia Uczestnik powinien podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznaje za naruszające  prawa lub wolność osobistą. Skargę należy złożyć bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, tel. +48 22 8607086, www.uodo.gov.pl.
 10. Odrębnie informujemy, że w określonych sytuacjach Uczestnik ma również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw można wnieść wówczas, gdy Uczestnik nie chce, aby przetwarzać Jego dane osobowe w określonych celach (np. w celach marketingowych). W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali dane osobowe dla potrzeb innych procesów, ale już nie dla celu, dla którego zgłoszono sprzeciw.